Z czym wiąże się wykupienie polisy OC?
Z czym wiąże się wykupienie polisy OC?
2011-12-13 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/z-czym-wiaze-sie-wykupienie-polisy-oc?categoryName=ubezpieczenia
Zespół AXA
852 284

13 grudzień 2011

Z czym wiąże się wykupienie polisy OC?

Brak ocen
0/5 (0 głosów)

źródło: http://www.flickr.com/photos/udono/408633225/sizes/l/in/photostream/

Jeżeli posiadacie pojazd mechaniczny, to musicie także mieć ubezpieczenie OC. Dla przeciętnego zjadacza chleba jest to niewielkich rozmiarów świstek papieru, który trzeba przedstawić wraz z dowodem rejestracyjnym i prawem jazdy w przypadku kontroli policyjnej. Jednak jego rola jest znacznie poważniejsza. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się za tym kawałkiem papieru? Jeśli nie, to poniższy artykuł nieco przybliży Wam to zagadnienie.

Skrót “OC” oznacza  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Polskie prawo bardzo szeroko traktuje zagadnienie ruchu pojazdu. Obejmuje ono, poza samym ruchem pojazdu, także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. O ruchu pojazdu nie przesądza więc fakt poruszania się w znaczeniu fizycznym, tj. zmiana miejsca jego położenia.

Przed czym tak naprawdę chroni ubezpieczenie, za które co rok niemało płacimy? Najprościej – zabezpiecza ono kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Gdyby kierujący nie posiadał polisy OC, to w sytuacji, gdyby spowodował wypadek, musiałby z własnej kieszeni pokryć szkodę. Dzięki polisie OC, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Polisa OC chroni zatem zarówno sprawcę (nie musi pokrywać szkody poszkodowanego z własnej kieszeni), jak i poszkodowanego (nie musi martwić się o wypłacalność sprawcy – szkodę pokryje towarzystwo ubezpieczeń).

Firmy ubezpieczeniowe rozróżniają dwa rodzaje szkód: osobowe i majątkowe. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu wskutek wypadku, oprócz kosztów naprawy, może obejmować także zapłatę różnicy między wartością samochodu przed uszkodzeniem i po nim. Dodatkowo, jeśli zaistniała taka potrzeba, poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów holowania czy wynajęcia pojazdu zastępczego.

źródło: http://www.flickr.com/photos/ajimix/5825224893/sizes/l/in/photostream/

W przypadku wystąpienia szkód osobowych (w tym śmierci lub uszkodzenia ciała) sytuacja jest już bardziej skomplikowana. W ramach polisy OC sprawcy poszkodowany lub rodzina zmarłego poszkodowanego mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała,
 • stosowne świadczenie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby najbliższej,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów opieki osób trzecich,
 • zwrot kosztów nabycia protez i innych aparatów,
 • zwrot kosztów przygotowania do zawodu,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • zwrot utraconych zarobków i innych korzyści,
 • rentę alimentacyjną,
 • jednorazowe świadczenie.

Zasadą prawa odszkodowawczego, którą stosuje się podczas określania zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jest zakaz wzbogacenia się poszkodowanego. Oznacza to, że odszkodowanie nie powinno przewyższać wyrządzonej szkody. Zasada ta dotyczy ubezpieczeń majątkowych. W przypadku ubezpieczeń osobowych można sumować świadczenia (np z OC i NNW).

Odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia OC nie jest nieograniczona. Jeżeli suma odszkodowania za dane zdarzenie przekroczy pewną granicę, ustaloną w umowie ubezpieczenia, tzw. sumę gwarancyjną wówczas sprawca musi wyłożyć resztę z własnej kieszeni.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC nie może być niższa niż 2 500 000 euro w przypadku szkód na osobie i 500 000 euro w przypadku szkód na mieniumówi Jacek Rink, Specjalista ds. Ubepzieczeń w AXA DIRECTOd 11 czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne zostaną podwyższone odpowiednio do 5 000 000 euro za szkody na osobie i 1 000 000 euro za szkody na mieniu.

Należy jednak pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje kosztów wyrządzonej szkody lub będzie domagało się zwrotu od sprawcy w następujących przypadkach:

 • gdy kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych;
 • gdy kierujący nabył pojazd w wyniku popełnienia przestępstwa (kradzież, rozbój, przywłaszczenie, wymuszenie); gdy kierujący nie miał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.

Podstawowy termin wypłaty odszkodowania to 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypadku. W wyjątkowych sytuacjach może on zostać przedłużony do 90 dni.

źródło: http://www.enjoymiamibeach.com

Każdy kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do zawarcia umowy OC w chwili rejestracji pojazdu i zachowania jej ciągłości czasowej. Oznacza to, że nawet jeśli pojazd jest czasowo nieużywany, jego ubezpieczenie musi być opłacone. Umowę ubezpieczenia można rozwiązać wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, zazwyczaj gdy pojazd zostanie wyrejestrowany bądź skasowany.

I tutaj dochodzimy do słynnego, tzw. podwójnego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przypadku, w którym sprzedajemy lub kupujemy używany samochód. W wyniku sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na kupującego. Należy mu przekazać polisę lub certyfikat OC. Nowy właściciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem 30 dni od nabycia pojazdu. Jeżeli tak się nie stanie, umowa ubezpieczenia zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu może zostać automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. W sytuacji, gdy nabywca pojazdu w międzyczasie zawrze kolejną umowę ubezpieczenia, będzie posiadał dwie polisy i będzie zobowiązany do opłacenia dwóch składek. Problem ten rozwiązuje nowelizacja ustawy OC, która wejdzie w życie w lutym 2012 roku (o nowelizacji napiszemy niebawem).

Sprzedający ma 14 dni na powiadomienie dotychczasowego ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu i przekazanie danych kupującego. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas wspólnie z nabywcą pojazdu będzie odpowiedzialny za pokrycie składki ubezpieczeniowej za okres od daty sprzedaży auta do dnia poinformowania ubezpieczyciela o dokonanej transakcji.

Wszystkie kwestie dotyczące komunikacyjnego ubezpieczenia OC reguluje Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).