jak-wyrejestrowac-samochod

Baza Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – w skrócie CEPiK, prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji, wskazuje, że w 2019 roku w Polsce zgłoszono do rejestracji niemal 3 tys. autobusów, ponad 60 tysięcy jednośladów oraz 770 tys. samochodów osobowych. Łącznie w ubiegłym roku przybyło w Polsce ponad 1 milion 16 tys. aut, ciągników i przyczep. Właściciele pojazdów muszą wiedzieć, jak wyrejestrować samochód zgodnie z prawem.

Podstawa prawna – kiedy wyrejestrować samochód?

Polskie przepisy szczegółowo regulują kwestię tego, jak wyrejestrować auto. Normy znajdują się w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020.0.110). W art. 79 wskazano wszystkie przesłanki ustawowe do wyrejestrowania pojazdu. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 • Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego firmę zajmującą się demontażem pojazdów lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu.
 • Kradzieży pojazdu, o ile jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania.
 • Wywozu pojazdu z kraju, o ile został on zarejestrowany za granicą lub sprzedany poza granicami kraju.
 • Zniszczenia, tj. kasacji pojazdu za granicą.
 • Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 • Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy, który prowadzi działalność jako stacja demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie przedstawionego zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
 • Wycofania pojazdu z obrotu.

Kto składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu?

Uprawnionym do wyrejestrowania samochodu jest jego właściciel, a jeśli pojazd ma współwłaścicieli, to wówczas wszyscy powinni być obecni przy wyrejestrowaniu i razem złożyć stosowny wniosek. Dopuszczalne jest, aby tylko jeden współwłaściciel samochodu przyszedł do urzędu, o ile reszta współwłaścicieli udzieli mu pełnomocnictwa do wyrejestrowania pojazdu. Pełnomocnictwo wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 17 zł, chyba że pełnomocnikiem będzie osoba z najbliższej rodziny. Wówczas nie trzeba ponosić tego kosztu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Wyrejestrowanie samochodu – dokumenty

Warto wcześniej przygotować sobie wszystkie dane, jakie będą potrzebne do wyrejestrowania auta. Dokumenty wymagane w takim przypadku obejmują:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • dokumenty tożsamości – dowód osobisty lub paszport, w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,
 • dowód wpłaty,
 • odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.

Jeśli przyczyną wyrejestrowywania pojazdu jest jego utrata w wyniku kradzieży, należy złożyć:

 • Oświadczenie o kradzieży, wraz ze wskazaniem, że właściciel auta ma świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zaświadczenie wydane przez policję, potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu funkcjonariuszom albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu.
 • Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, jeśli była wydana.

Kiedy powodem wyrejestrowania pojazdu jest wywóz lub zbycie auta za granicą, wówczas do wyrejestrowania go w kraju będzie potrzebny dokument zbycia pojazdu oraz samodzielnie napisane oświadczenie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie go za granicą. Jeśli dokumenty te są napisane w języku obcym, urzędnik może zażądać przedłożenia ich przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku trwałej utraty pojazdu np. kiedy samochód spłonął, wymagane są dokumenty do wyrejestrowania, takie jak:

 • dokument potwierdzający utratę pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy.

Kasacja pojazdu samochodu za granicą pociąga za sobą obowiązek okazania przy wyrejestrowaniu auta dowodu rejestracyjnego z kartą pojazdu, tablic rejestracyjnych oraz dokumentów, potwierdzających, że pojazd został zniszczony poza granicami kraju. Podobnie jest przy przekazaniu pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów, ale wówczas niepotrzebny jest dowód wpłaty na rzecz gminy, za to musi być złożone zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Ważnym dokumentem, który zawsze trzeba przedłożyć w urzędzie przy wyrejestrowaniu pojazdu jest wniosek właściciela. Musi on zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu,
 • nazwę organu rejestrującego,
 • imię i nazwisko lub nazwę właściciela oraz współwłaścicieli, wraz z adresem i numerem PESEL lub numerem REGON,
 • formułę: „Wnoszę o wyrejestrowanie pojazdu – rodzaj pojazdu i przeznaczenie, marka, typ, model, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN/ numer nadwozia (podwozia), numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny, numer karty pojazdu (jeśli została wydana)”,
 • wykaz załączników do wniosku,
 • podpis właściciela lub podpisy współwłaścicieli.

Wyrejestrowanie auta a jego sprzedaż

Wielu właścicieli aut przy ich sprzedaży zastanawia się, czy sprzedany samochód trzeba wyrejestrować? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że sprzedaż pojazdu nie jest równoznaczna z jego automatycznym wyrejestrowaniem. Auto po zbyciu wciąż jest zarejestrowane, a na dotychczasowym właścicielu spoczywa obowiązek złożenia zawiadomienia w wydziale komunikacji o sprzedaży auta w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży. To konieczne, ponieważ bez złożenia odpowiednich dokumentów były już właściciel samochodu formalnie będzie traktowany jako posiadacz, dlatego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na niego np. karę finansową, jeśli nowy nabywca pojazdu nie wykupi w odpowiednim czasie obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej).

Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania

Niektórzy właściciele pojazdów mogą się zastanawiać, jak wyrejestrować samochód bez złomowania? To przypadek, kiedy auto jest niekompletne, niezdatne do ruchu drogowego, ale jednocześnie właściciel nie chce go złomować, a sprzedać np. na części. Jednak w Polsce wyrejestrowanie samochodu bez złomowania nie jest możliwe. Legalnie można się go pozbyć tylko wówczas, gdy zostanie on oddany na złom.

Gdzie wyrejestrować auto?

Wyrejestrowanie samochodu wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w urzędzie, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela. Może być to zatem urząd starostwa powiatowego, urząd miasta lub w przypadku Warszawy – urząd dzielnicy. Nie jest to jedyna możliwość. Obecnie wystarczy wysłać dokumenty pocztą lub złożyć je w trybie online, o ile urząd ma elektroniczną skrzynkę podawczą.

Jaki jest koszt wyrejestrowania pojazdu?

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wymaga wniesienia opłaty w wysokości 10 zł, którą można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na właściwe konto urzędu. Najlepiej zachować dowód wpłaty.

Ile dni czeka się na wyrejestrowanie pojazdu?

Wyrejestrowanie samochodu trwa do miesiąca od dnia dostarczenia niezbędnych dokumentów do urzędu. W skomplikowanych przypadkach proces ten może przedłużyć się  do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych materiałów.

Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu w formie decyzji o wyrejestrowaniu można odebrać w urzędzie, w którym właściciel składał dokumenty albo otrzymać je pocztą.

Czy wyrejestrowany pojazd można ponownie zarejestrować?

Decyzję o wyrejestrowaniu samochodu trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ raz wyrejestrowany samochód nie będzie mógł być ponownie zarejestrowany. Wyjątki od tej reguły dotyczą jedynie pojazdów:

 • Odzyskanych po kradzieży, które wyrejestrowano zgodnie z wymaganiami proceduralnymi.
 • Wpisanych do rejestru zabytków i uznanych przez rzeczoznawcę za unikatowe lub o szczególnym znaczeniu dla udokumentowania historii motoryzacji.
 • Wywiezionych z kraju lub sprzedanych za granicę – ciągników i przyczep rolniczych.

Wyrejestrowanie wiąże się z trwałym pozbyciem się pojazdu, ponieważ po urzędowym procesie wyrejestrowania nie można go zatrzymać.