Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, to należy ci się odszkodowanie. Szkodę musisz zgłosić do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i rzeczoznawca wyliczy kwotę należnego świadczenia. Czy jednak zawsze będzie ci przysługiwało odszkodowanie po wypadku?

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Często widząc, że doszło do stłuczki, mówimy, że miał miejsce wypadek, choć takie zdarzenie określa się mianem kolizji. Z wypadkiem możesz mieć do czynienia wtedy, kiedy nastąpi szkoda osobowa, tj. ktoś odniesie obrażenia czy poniesie śmierć. Kolejna kwestia dotyczy tego, że do wypadku komunikacyjnego może dojść nie tylko w ruchu lądowym. Może ono mieć miejsce także w ruchu powietrznym lub morskim. Następnym warunkiem jest to, że w zdarzeniu musi uczestniczyć co najmniej jeden pojazd.

Do zdecydowanie największej liczby wypadków komunikacyjnych dochodzi na drogach, z udziałem samochodów. Według danych Komendy Głównej Policji w 2019 roku zgłoszono 30 288 takich zdarzeń, a zginęło w nich 2 909 osób. Mimo tak dużej liczby wypadków i ofiar jest również pozytywna informacja – takich zdarzeń jest coraz mniej. Liczba wypadków spadła o:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


 • 7,5 proc. w stosunku do 2017 roku,
 • 4,4 proc. w stosunku do roku 2018 roku.

Niestety, ale zwiększyła się liczba osób, które poniosły śmierć. Dokładnie o:

 • 2,8 proc. w stosunku do 2017 roku,
 • 1,6 proc. w stosunku do 2018 roku.

W 2019 roku w wypadkach obrażenia odniosło 35 477 osób. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w takim zdarzeniu, to należy ci się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym. Co zrobić, żeby je otrzymać?

Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie od sprawcy

Pierwszą zasadą związaną z wypadkami jest konieczność wezwania policji. O ile w przypadku kolizji nie zawsze jest taka potrzeba, to już obligatoryjnie funkcjonariusze powinni się stawić, jeśli dojdzie do wypadku. Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku, prawdopodobnie otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy. Musisz jednak dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim kwestią otrzymania świadczenia od zakładu ubezpieczeń nie musisz się zajmować od razu. Twój stan przecież może na to nie pozwalać. Żeby otrzymać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, musisz zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy. Nie obawiaj się – masz na to dużo czasu. Obowiązują następujące terminy:

 • 3 lata, zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • 20 lat – w przypadku szkód osobowych, które są konsekwencją przestępstwa.

Warto jednak zgłosić szkodę najszybciej jak będzie to możliwe. Pamiętaj, że wina sprawcy musi być udowodniona. Niezbędny jest opis wypadku komunikacyjnego i szczegóły dotyczące tego, jak do niego doszło. Zakład ubezpieczeń musi zweryfikować ustalenia. Kluczowe znaczenie ma w takich przypadkach notatka funkcjonariusza policji.

Szkodę możesz zgłosić na kilka sposobów:

 • w oddziale zakładu ubezpieczeń,
 • u agenta,
 • telefonicznie,
 • przez internet.

Jeśli obrażenia nie są poważne, to szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy możesz zgłosić od razu na miejscu. W ten sposób ubezpieczyciel może zorganizować holowanie auta lub pojazd zastępczy. Przysługuje ci on już w dniu, w którym doszło do wypadku, aż do dnia, w którym twoje auto będzie naprawione lub otrzymasz odszkodowanie, jeśli orzeczono szkodę całkowitą. Holowanie i auto zastępcze możesz zorganizować na własną rękę. Pamiętaj jednak o zachowaniu faktury potwierdzającej skorzystanie z usługi. W przypadku korzystania z samochodu zastępczego wypożycz pojazd takiej klasy, jakiej jest twoje auto. W przeciwnym razie zakład ubezpieczeń może nie wypłacić odszkodowania w takiej wysokości, o jaką będziesz wnioskować.

Wypadek a odszkodowanie w przypadku ucieczki sprawcy

Jak już wiesz, jako poszkodowanemu należy ci się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Co jeśli jednak nie wiadomo, kto go spowodował? Ustalenie sprawcy wypadku nie jest konieczne do tego, żeby otrzymać odszkodowanie. W takim przypadku zmieniają się jedynie zasady postępowania. Jako poszkodowany w wypadku:

 • Zgłoś szkodę do dowolnego zakładu ubezpieczeń.
 • Towarzystwo zgromadzi niezbędną dokumentację zdarzenia i przekażę ją do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
 • W standardowych przypadkach fundusz wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy od zakładu ubezpieczeń.
 • Jeśli sprawca zostanie ustalony, to w takim przypadku na drodze regresu zostanie obciążony kwotą wypłaconego odszkodowania. Będzie ją musiał zwrócić do UFG.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne – co ci przysługuje?

Jako poszkodowany w zdarzeniu drogowym masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC jest bardzo szeroki i tylko będąc świadomym tego, co ci przysługuje, możesz skorzystać ze wszystkich świadczeń, które są w przypadku twojej szkody możliwe do uzyskania. Oto, co może ci się należeć:

 • Naprawa pojazdu – powinien on być przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Możliwe jest również orzeczenie o szkodzie całkowitej, wtedy otrzymasz odszkodowanie i wrak.
 • Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu – dotyczy przypadków, gdy twoje auto było bezwypadkowe, a zdarzenia spowodowało, że samochód stracił na wartości. Takie świadczenie przysługuje jednak tylko w wybranych przypadkach – głównie stosunkowo młodych auta.
 • Holowanie – jak wspominaliśmy, od razu po zdarzeniu możesz zgłosić potrzebę skorzystania z usługi holowania pojazdu.
 • Pojazd zastępczy – możesz z niego korzystać aż do dnia, w którym odbierzesz naprawiony pojazd lub do dnia otrzymania odszkodowania w przypadku szkody całkowitej.
 • Odszkodowanie za inne uszkodzone mienie – jeśli miałeś ze sobą np. telefon i w wyniku szkody nie nadaje się on do użytku, to z tego tytułu również przysługuje ci świadczenie. W przypadku, gdy jechało z tobą twoje zwierzę i poniosło śmierć lub odniosło obrażenia, to także możesz ubiegać się o odszkodowanie.
 • Rekompensata za utracone dochody – jeśli ze względu na wypadek przebywasz na L4, twoje dochody obniżyły się, to możesz wnioskować o ich wyrównanie. Natomiast jeśli poszkodowany zginął w wypadku i w efekcie obniżyła się stopa życiowa jego rodziny, to jej również przysługuje otrzymanie takiej rekompensaty.
 • Koszty leczenia – zaliczamy do nich zakupione leki, opiekę lekarską, koszty rehabilitacji, w tym również dojazdy na nią. Co więcej, świadczenie przysługuje również na pokrycie kosztów dojazdów najbliższych do szpitala, w którym przebywa poszkodowany.
 • Zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne – na jego wysokość wpływa wiele kwestii, a wypłata zadośćuczynienia ma stanowić formę złagodzenia tych cierpień.

W każdym przypadku roszczenie powinno być odpowiednio uzasadnione. Zakład ubezpieczeń musi mieć podstawę do wypłacenia danego świadczenia. W przeciwnym wypadku odmówi wypłaty.

Uwaga: istnieje pewien wyjątek, w którym rekompensata przysługuje osobie, która spowodowała szkodę. Mowa tutaj o dzieciach do 13. roku życia. Nie można im przypisać winy.

Wypadek komunikacyjny – odszkodowanie poniżej oczekiwań

W pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń może ci nie wypłacić odszkodowania lub wypłacić je w obniżonej kwocie. Przyczyną może być przyczynienie się do wypadku drogowego. Kwestia takiego przyczynienia się jest poruszona w art. 362 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że współwina może być przyczyną obniżenia odszkodowania. W takim przypadku zakład ubezpieczeń może ocenić, że zachowanie się poszkodowanego wpłynęło na rozmiar szkody, ustalić, w jakim procencie i o tyle zmniejszyć świadczenie. O przyczynieniu się do szkody mówimy wyłącznie w przypadku poszkodowanego. Przyczyną współwiny może być np. niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Przykładem zdarzenia, w którym odszkodowanie może być obniżone z tego tytułu jest jazda z kierowcą, który był po spożyciu alkoholu – do takich zdarzeń dochodzi często. Nawet jeśli kierowca ten był poszkodowanym w zdarzeniu, nie spowodował szkody, to zostanie wzięty pod uwagę jego stan. Tym samym obniżone zostanie nie tylko odszkodowanie, które otrzyma prowadzący, ale również świadczenie jego pasażerów. Każdą sprawę należy jednak rozpatrywać indywidualnie, bo np. pasażerowie nie musieli być świadomi tego, że ich kierowca prowadził po spożyciu alkoholu. W jakim procencie przyczynienie się poszkodowanego do wypadku drogowego może obniżyć odszkodowanie? W przypadkach, w których prowadzący był pod wpływem alkoholu może to być nawet kilkadziesiąt procent.

Zbyt niskie odszkodowanie za wypadek

Przyczynienie się do wypadku drogowego to tylko jedna z wielu przyczyn obniżenia wypłaty odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że nie zdołasz wywalczyć większego świadczenia. Jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać wyższe odszkodowanie, to możesz złożyć odwołanie. Masz na to bardzo dużo czasu, bo zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego aż 3 lata, a w przypadku szkód, które były skutkiem przestępstwa – aż 20 lat. Pamiętaj, że twoja reklamacja ma szansę na pozytywne rozpatrzenie tylko wtedy, jeśli odpowiednio uzasadnisz roszczenie. W przypadku zbyt niskiego odszkodowania za naprawę pojazdu możesz przedstawić rachunki potwierdzające, że kosztowała ona więcej. Innym sposobem jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy. Po złożeniu odwołania towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na odpowiedź, poza pewnymi wyjątkami. Jeśli jednak ubezpieczyciel nie będzie w stanie rozpatrzyć twojej reklamacji w tym czasie, to musi cię pisemnie powiadomić o przyczynach.

Źródła:

http://statystyka.policja.pl/download/20/339089/Wypadki2019.pdf