fot. word.wroc.pl

Obecny system sprawdzania wiedzy teoretycznej „wymusza” na osobach przystępujących do egzaminu poznanie ze zrozumieniem aktów prawnych normujących zasady ruchu na drogach – mówi Grzegorz Kajca, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

W ubiegłym roku zmieniła się forma egzaminu teoretycznego. Zwiększyła się liczba pytań, na które musi odpowiedzieć kandydat na kierowcę. Sama pula pytań również się rozrosła. Czy odnotowali Państwo spadek zdawalności z egzaminu teoretycznego od czasu wprowadzenia zmian?

19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami, zmieniająca między innymi zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego. Do czasu wejścia w życie nowych zasad egzaminowania osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami zobowiązane były do udzielenia prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 18 z 20 pytań na egzaminie.

Po wejściu w życie ustawy osoby egzaminowane odpowiadają na 32 pytania przedstawione w formie dynamicznej. Odpowiedzi są punktowane od 1 do 3 w zależności od stopnia trudności. Aby uzyskać ocenę pozytywną z egzaminu, należy zdobyć co najmniej 68 punktów na 74 możliwe.

Od stycznia 2012 r. do wejścia w życie ustawy zdawalność na egzaminie teoretycznym na wszystkie kategorie prawa jazdy wynosiła 77%. W pierwszym okresie po wprowadzeniu zmian zdawalność była bardzo niska. Wynosiła około 20%. W pierwszym półroczu 2014 r. średnia zdawalność w zakresie wszystkich kategorii wzrosła do 41%.

Obecny system sprawdzania wiedzy teoretycznej „wymusza” na osobach przystępujących do egzaminu poznanie ze zrozumieniem aktów prawnych normujących zasady ruchu na drogach publicznych, dzięki czemu poprawiła się zdawalność na egzaminie praktycznym.

Od 2016 roku każda osoba, która uzyska prawo jazdy, między 4 a 8 miesiącem od otrzymania uprawnień będzie musiała przejść dodatkowe szkolenie. Jak egzekwowanie tego przepisu ma wyglądać w praktyce? Czy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą w jakiś sposób nadzorowały, jak przebiegają tego typu kursy lub same je organizowały?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami nadzór nad kierującym w zakresie spełnienia wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem sprawuje starosta. Kierowca jest zobowiązany przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

Szkolenie winien zrealizować między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego będzie prowadził jedynie kursy dokształcające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w formie zajęć o charakterze teoretycznym. Będą one trwały 2 godziny i obejmą czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadów drogowych oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

WORD wyda zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach. Jeżeli osoba nie dopełniła obowiązku przedstawienia w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu, starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyn zatrzymania. Jeżeli jednak od dnia zatrzymania upłynął co najmniej jeden rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Jakie zadania podczas egzaminu praktycznego sprawiają kandydatom najwięcej trudności?

Posiadany przez nas system teleinformatyczny kataloguje wszystkie przyczyny niepowodzeń na egzaminie praktycznym, z uwzględnieniem zadań realizowanych na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Na placu manewrowym najczęstszą przyczyną uzyskania wyniku negatywnego jest najechanie (przejechanie) kołem linii lub potrącenie pachołka lub tyczki. W ruchu drogowym zaś są to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu lub podczas zmiany pasa ruchu oraz niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.

Przeprowadzają Państwo szkolenia dla kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego. Czego uczy się kierujących podczas takich szkoleń? Czy liczba osób zainteresowanych odjęciem punktów wzrasta?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu organizuje szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego kilka razy w miesiącu. W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów szkolenia odbywają się również w soboty.

Tematami szkoleń są przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.

Szkolenia prowadzone są przez policjanta ruchu drogowego i psychologa. Liczba osób biorących udział w tym szkoleniu jest podobna jak w roku ubiegłym. Porównując rok 2014 do 2013, obserwujemy 4% wzrost osób szkolonych, a w stosunku do roku 2012 spadek o 33%.

Część osób kilkakrotnie podchodzi do egzaminu i nie jest w stanie go zdać. Państwa ośrodek organizuje dla nich specjalne seminaria. Na czym one polegają?

Nasz ośrodek organizuje nieodpłatne seminaria dla osób, które wielokrotnie, z niepowodzeniem, przystępowały do egzaminu praktycznego. Podczas tych zajęć kandydat na kierowcę może porozmawiać z psychologiem, jak również wykonać zadania egzaminacyjne na placu manewrowym pod nadzorem egzaminatora.

Pomagają Państwo ofiarom wypadków drogowych. W jaki sposób?

Dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, sprawców wypadków i ofiar wypadków WORD organizuje nieodpłatne warsztaty. Są one przygotowywane wspólnie z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Liczba pojazdów na polskich drogach w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrosła. Liczba wypadków i ofiar wprawdzie systematycznie spada, ale wciąż na drogach ginie co roku ok. 3500 osób. Eksperci podkreślają, że jednym z kluczy do poprawy bezpieczeństwa jest edukacja. Czy Państwa ośrodek podejmuje w tym zakresie inicjatywy?

WORD we Wrocławiu podejmuje szereg inicjatyw promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD) najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci i młodzieży, poprzez realizację kampanii „Bezpieczna droga w przyszłość – zabawa i edukacja na Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego”.

Kampania kierowana jest do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnej. Na Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego (w skrócie MMRD) szkolimy uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

MMRD to symulacja prawdziwej infrastruktury: składa się z dróg, skrzyżowań, ronda, sygnalizacji świetlnej, znaków poziomych i pionowych. Jest idealnym miejscem do nauki i edukacji o przepisach ruchu drogowego. W pierwszym półroczu tego roku z MMRD skorzystało 2147 uczniów.

W porozumieniu ze szkołami przeprowadzamy pogadanki o tematyce BRD oraz egzaminy na kartę rowerową. W ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało 2439 uczniów.

Jesteśmy w posiadaniu symulatora zderzeń i alkogogli, które wykorzystujemy na ogólnodostępnych imprezach w mieście i regionie. Jest to doskonała forma i miejsce na promocję oraz edukację bezpiecznych zachowań wśród wszystkich użytkowników dróg. W pierwszym półroczu braliśmy udział w 8 tego typu imprezach, a w całym 2013 r. w 10.

Uczestniczymy też w przygotowywaniu turniejów kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, a także w konkursach „Uczę się bezpiecznie żyć”, „Bezpiecznie i pewnie na rowerze”, „Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze”.

WORD angażuje się także w organizację Rajdu Gmin Ślężańskich, konkursu o miano najlepszego kierowcy sił zbrojnych oraz telewizyjnych audycji „Żyj bezpiecznie” i „Motoklasa”.

‚,