uprawnienia-i-zadania-strazy-miejskiej

Straż miejska ma wspomagać policję, jednak zyskuje coraz szersze kompetencje. Uprawnienia straży miejskiej obejmują także wystawianie mandatów kierowcom. Warto poznać, jakie zadania i możliwości względem zmotoryzowanych ma straż miejska.

Obowiązki i zadania straży miejskiej

Głównym zadaniem straży miejskiej i gminnej jest ochrona porządku oraz spokoju w miejscach publicznych. Funkcjonariusze mają prawo pouczać, a także legitymować obywateli w celu ustalenia ich tożsamości. W wypadku zagrożenia są uprawnieni do zatrzymania niebezpiecznych ludzi i przekazanie ich policji.

Strażnicy mają też określone obowiązki, np.: przestrzeganie prawa, bezstronność, podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.

Uprawnienia straży miejskiej w ruchu drogowym 

Na mocy ostatniego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, funkcjonariusze straży miejskich i gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  także na kierowców.

Można dostać mandat za między innymi następujące wykroczenia: 

  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia, 
  • tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, 
  • niestosowanie się do znaków drogowych lub sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem, lub kontroli ruchu, 
  • prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub pojazdu niedopuszczonego do ruchu,  
  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów, 
  • dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osoby nieuprawnione lub dopuszczenie pojazdu do jazdy wbrew przepisom prawa,
  • nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej, 
  • oraz wykroczenia z art. 97 naruszanie przepisów o ruchu drogowym ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeksu wykroczeń.

Nowością są uprawnienia straży miejskiej do wystawiania mandatu właścicielowi, posiadaczowi lub użytkownikowi pojazdu, który wbrew obowiązkowi nie wskaże, na żądanie strażnika, komu powierzył swój pojazd, którym przekroczono prędkość.

Aby funkcjonariusz straży miejskiej lub gminnej mógł wystawić mandat, musi mieć specjalne uprawnienie nadane przez komendanta straży gminnej.

Warto dodać, że mandat od straży miejskiej za złamanie przepisów drogowych mogą też dostać rowerzyści.

Uprawnienia straży miejskiej – czy straż miejska może wystawiać mandaty z fotoradarów?

Funkcjonariusze straży gminnych i miejskich mają też kompetencje, aby wystawić mandat, gdy przekroczenie prędkości zostanie zarejestrowane przez fotoradar. Jednak na ten moment strażnicy nie mogą korzystać z tych uprawnień, ponieważ nie wprowadzono nowelizacji ustawy, mówiącej o tym, w jaki sposób mają być oznaczone miejsca kontroli fotoradarem oraz w jaki sposób ma ona przebiegać. Poprzednie przepisy zostały zakwestionowane przez Naczelną Izbę Kontroli.

Zawsze należy pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu pojazdu, które zapewni ochronę w razie kolizji czy wypadku. Aby mieć kompleksowe zabezpieczenie, warto wybrać ubezpieczenie OC w pakiecie z AC. Polisa Autocasco gwarantuje pokrycie kosztów naprawy samochodu lub odszkodowanie w przypadku drobnych uszkodzeń pojazdu, takich jak stłuczki, a także w przypadku poważnych zdarzeń, np. pożaru, działania sił natury czy kradzieży auta. Pakiet OC i AC może zawierać także dodatkowe opcje, takie jak miniassistance czy Ubezpieczenie Zielona Karta – dające ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski.