umowa-uzyczenia-samochodu

Kwestie związane z bezpłatnym użyczeniem samochodu zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Prawodawca przewidział, że oddanie pojazdu do dyspozycji innej osobie wymaga zawarcia odpowiedniej umowy. To, jakie skutki prawne wywrze umowa użyczenia samochodu, zależy od statusu korzystającego z pojazdu. Dowiedz się, czym jest taka umowa, co powinna zawierać oraz jakie niesie za sobą koszty.

Czym jest umowa użyczenia samochodu i co powinna zawierać?

W świetle regulacji zawartych w art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia samochodu należy rozumieć umowę, na mocy której użyczający zezwala biorącemu, przez określony lub nieokreślony czas, bezpłatnie korzystać z samochodu. Kluczowe jest tutaj słowo „bezpłatne”. Jeśli użyczenie samochodu jest związane z prowadzoną działalnością, zostanie zakwalifikowane jako przychód z tej działalności. Taki przychód wynika z oszczędności, jakie przedsiębiorcy udało się uzyskać dzięki temu, że nie musi ponosić kosztów występujących przy odpłatnym wypożyczeniu samochodu. Umowa użyczenia samochodu nie zawsze jest konieczna. Nie muszą jej zawierać małżonkowie bez rozdzielności majątkowej, gdy samochód został kupiony przez jednego z nich, ale już po zawarciu związku małżeńskiego.

W umowie użyczenia samochodu występują dwie strony: użyczający i biorący, które powinny być jasno określone. Przepisy nie wskazują, że osoba użyczająca powinna być właścicielem pojazdu, niemniej jednak powinna mieć prawo do dysponowania nim (np. na mocy umowy najmu podpisanej z właścicielem samochodu).

Umowa użyczenia samochodu powinna zawierać następujące informacje:

● nazwiska stron, adresy, numery dowodów osobistych, numery PESEL lub NIP,

●  dokładny opis użyczanego samochodu,

●  czas użyczenia, jeśli został określony,

●  informacja o tym, kto i jakie koszty pokrywa w związku z eksploatacją samochodu,

●  termin odstąpienia od umowy oraz warunki,

●  warunki zwrotu przedmiotu,

●  informacja o tym, w jaki sposób samochód powinien być użytkowany,

●  inne postanowienia, np. informację o tym, w jaki sposób mają zostać zgłaszane ewentualne zmiany do umowy.

Czy każdy przychód podlega opodatkowaniu?

Co do zasady umowa użyczenia zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak korzystającym jest przedsiębiorca, to wówczas w świetle prawa uzyskuje on przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym musi on ustalić szacunkową wysokości przychodu, np. na podstawie rynkowych cen wypożyczenia samochodu.

Nie każda umowa użyczenia pojazdu będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Zależy to przede wszystkim od stopnia pokrewieństwa między stronami, czyli przedsiębiorcą a osobą użyczającą pojazd. W przypadku użyczających osób z I i II grupy podatkowej przedsiębiorca jest zwolniony z podatku dochodowego. I grupę podatkową stanowią m.in.:

●   małżonek,

●   dzieci własne i przysposobione,

●   wnuki,

●   rodzice i dziadkowie,

●   rodzeństwo,

●   zięć i synowa,

●   teściowie.

Do II grupy podatkowej zaliczamy:

●   rodzeństwo rodziców,

●   małżonków rodzeństwa małżonka,

●   małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,

●   zstępnych rodzeństwa,

●   zstępnych i małżonków pasierbów,

●   małżonków innych zstępnych.

Zawierając umowę z osobami, które nie zostały wymienione, konieczne będzie wykazanie przychodu z działalności. Taki przychód i wynikający z niego podatek, należy wyliczać co miesiąc, przez cały okres trwania umowy.  Poniesione koszty związane z pojazdem na podstawie umowy użyczenia auta dają również możliwość odliczenia podatku VAT, jednak są pewne ograniczenia, o których należy pamiętać.

Umowa użyczenia samochodu a koszty

Korzystanie z samochodu wiąże się z różnego rodzaju wydatkami, np. na paliwo, myjnię itp.  W przypadku użyczenia samochodu, koszty związane z jego typowym użytkowaniem ponosi biorący. Wyjątek stanowią tu wydatki, które wykraczają poza typowe koszty eksploatacyjne, jak np. opłacenie polisy za ubezpieczenie samochodu. Biorący ponosi też odpowiedzialność za samochód, a w tym jego utratę lub uszkodzenie.

Przedsiębiorca pożyczający samochód, który pokrywa wyżej wymienione koszty i użytkuje samochód w sposób mieszany, czyli zarówno prywatnie, jak i firmowo – jako koszty może uznać 75% wydatków. W przypadku wykorzystywania samochodu wyłącznie w prowadzeniu działalności gospodarczej, za koszty może uznać 100% poniesionych wydatków, jednak wówczas konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu VAT, w celu udowodnienia wykorzystywania pojazdu wyłącznie w działalności.

Użyczenie samochodu a skutki dla użyczającego

Użyczającym samochód może być zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca. W żadnym wypadku użyczenie pojazdu nie stanowi dla użyczającego przychodu. Skutki dla użyczającego zależą przede wszystkim od tego, jak często auto będzie wykorzystywane oraz w jakim celu. Użyczający nie musi martwić się o ewentualne naprawy, ponieważ koszty wówczas ponosi osoba biorąca.

Oczywiście użyczenie samochodu nie zwalnia właściciela pojazdu z szeregu obowiązków względem pojazdu. Wśród nich warto wspomnieć, chociażby o wykupieniu ubezpieczenia OC. Jeśli dojdzie do kolizji, a osobą prowadzącą samochód nie będzie jego właściciel, to odszkodowanie zostanie wypłacone z ubezpieczenia właściciela pojazdu. Dzieje się tak, ponieważ polisa OC jest przypisana do pojazdu, nie do kierowcy. Jeśli jednak samochód zostanie uszkodzony, koszty napraw czy wymian części ponosi przedsiębiorca, który pożyczył samochód. Może także stracić ewentualne zniżki.

Źródła:

https://www.motofakty.pl/artykul/jak-uzyczyc-auto-bez-problemow.html