podpisywanie dokumentów

Poprawnie skonstruowana umowa sprzedaży auta oraz dopilnowanie kwestii formalno-prawnych pozwalają uniknąć wielu ewentualnych problemów zarówno dla zbywcy, jak i nabywcy samochodu. Część osób zastanawia się, jakie obowiązki prawne ma kupujący pojazd, a jakie jego sprzedawca. Jakie informacje powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu? Co z ubezpieczeniem OC?

Umowa sprzedaży pojazdu – jakie informacje powinien zawierać dokument?

Umowa sprzedaży auta potocznie jest określana przez wielu kierowców umową kupna-sprzedaży samochodu (zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego właściwy termin to umowa sprzedaży). To dokument wiążący obie strony – zbywcę (sprzedawcę) i nabywcę (kupującego). W teorii może przybrać różną formę – nawet ustną, jednak zdecydowana większość osób decyduje się na zawarcie tradycyjnej umowy w formie pisemnej. Właściciel pojazdu, który planuje jego sprzedaż, może samodzielnie sporządzić stosowną umowę lub skorzystać z jednego z gotowych wzorów dostępnych w Internecie. Bez względu na to, jaki sposób preferujemy – upewnijmy się, że dokument zawiera najważniejsze informacje, takie jak:

●       data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży auta,


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


●       dane identyfikacyjne sprzedającego i kupującego (tj. imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego). Natomiast jeżeli samochód ma współwłaściciela, w umowie powinny być ujęte również i jego dane osobowe,

●       szczegółowy opis auta będącego przedmiotem transakcji, czyli m.in.: marka, model, rok produkcji, licznik przebiegu, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu,

●       cena transakcyjna (sprzedaży samochodu),

●       data przekazania samochodu nabywcy (najlepiej z dokładnością co do godziny),

●       doprecyzowanie, kto pokryje koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży auta,

●       oświadczenie nabywcy, że wie, jaki jest stan techniczny auta i nie budzi on jego zastrzeżeń (dzięki temu zapisowi kupujący nie będzie mógł pociągnąć sprzedającego do odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wady, gdyż nabywając auto, miał świadomość jego stanu).

Warto pamiętać, że umowa sprzedaży auta musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – na każdym z nim muszą zostać umieszczone podpisy obu stron – również współwłaściciela pojazdu, jeśli taki istnieje. Następnie zarówno nabywca, jak i zbywca muszą zająć się formalnościami – jakimi?

Umowa sprzedaży auta – obowiązki sprzedającego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – osoba, która sprzedała pojazd, ma 14 dni na zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o fakcie zbycia pojazdu (dzięki temu kierowca nie będzie wzywany do opłacenia kolejnych składek OC za auto, którego już tak naprawdę nie posiada). Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub za pomocą odpowiedniego formularza online. Konieczne jest także poinformowanie o sprzedaży auta właściwego wydziału komunikacji – ustawowo na spełnienie tego obowiązku jest 30 dni (informację o zbyciu pojazdu można przekazać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą strony internetowej). Co musi zrobić po podpisaniu umowy sprzedaży auta nowy nabywca?

Umowa sprzedaży auta – obowiązki kupującego

Kupujący ma przede wszystkim obowiązek zarejestrować samochód w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania tej czynności? Przede wszystkim:

●       dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym),

●       karta pojazdu (w przypadku, gdy została wydana),

●       dotychczasowe tablice rejestracyjne auta,

●       umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność,

●       dowód uiszczenia wszystkich opłat,

●       wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu – dostępny w wydziale komunikacji.

Nowy właściciel musi też zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opłata wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu – zwolnione z jej uregulowania są osoby, które nabyły auto o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1000 zł oraz gdy kierowca, który kupił pojazd, jest niepełnosprawny, a auto będzie służyło na jego własny użytek. Z opłaty zwolnione są również osoby, które udokumentowały zakup auta fakturą VAT (np. kupując nowy samochód prosto z salonu lub od właściciela prowadzącego działalność gospodarczą). Pamiętajmy, że Urząd Skarbowy nie wzywa do uiszczenia opłaty PCC, należy samemu tego dopilnować i zachować dowód wpłaty na co najmniej 5 lat (po tym czasie obowiązek zapłaty przedawnia się). Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, właściciel pojazdu, który nie zarejestruje go w ciągu 30 dni od zakupu, może zostać obciążony karą pieniężną do 200 do nawet 1000 złotych.

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC? Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu za jego ubezpieczenie odpowiada nabywca. Tak więc, jeśli zakupiony samochód nie posiada aktualnej polisy OC – nowy właściciel jest zobowiązany kupić ubezpieczenie komunikacyjne. Natomiast, jeżeli auto w momencie zakupu było objęte ochroną, nabywca może pozostać przy otrzymanym ubezpieczeniu – licząc się z ewentualną rekalkulacją składki lub zmienić ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że w przypadku kontynuowania ubezpieczenia OC, które wykupił jeszcze poprzedni właściciel – nie przedłuży się ono automatycznie na kolejny rok. Jak sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone? Wystarczy skorzystać z systemu UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), gdzie znajdują się informacje na temat przebiegu ubezpieczeń OC oraz AC. Warto wspomnieć, że polisa AC przestaje automatycznie obowiązywać wraz z chwilą sprzedaży samochodu.

Podsumowując, zarówno zbywca, jak i nabywca w trosce o własne dobro powinien dopełnić niezbędnych formalności związanych z zawarciem umowy sprzedaży auta, informując o tym fakcie 3 instytucje: Urząd Skarbowy, właściwy wydział komunikacji i ubezpieczyciela. Spełniając wszystkie obowiązki w terminie, można uniknąć kar finansowych i zaoszczędzić czas, jaki trzeba poświęcić na załatwienie wielu dodatkowych formalności związanych z byciem spóźnialskim.