Ubezpieczeniowy fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która zajmuje się wypłacaniem odszkodowań poszkodowanym przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców. Jednym z głównych źródeł jego finansowania są kary nakładane na kierowców, którzy uporczywie unikają wykupienia obowiązkowej polisy OC. 

Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działa zgodnie z zasadami określonymi przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej zapisami do zadań UFG należą:

  1. Kompensacyjna – czyli wypłata poszkodowanym odszkodowań i świadczeń.
  2. Windykacyjna – UFG pozyskuje poprzez windykację środków z opłat karnych nakładanych na nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie OC. Ponadto w ramach windykacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pozyskuje regresy – czyli zwroty kwot wypłaconych odszkodowań i świadczeń od nieubezpieczonych sprawców zdarzeń drogowych i rolniczych. 
  3. Informacyjna – UFG zarządza bazą danych Ośrodka Informacji, który gromadzi dane i może je udostępnić określonym podmiotom. Fundusz udostępnia informacje na przykład w postaci narzędzi do analiz, jak również informacje związane z walką z przestępczością ubezpieczeniową. 
  4. Zarządcza – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje nie tylko właścicieli samochodów i osoby przez nich poszkodowane, ale zarządza również na przykład Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, do którego zadań należy ochrona turystów w przypadku upadłości przedsiębiorstw turystycznych.
  5. Pomocowa – UFG zapewnia również wsparcie finansowe dla zakładów ubezpieczeń. 

Obowiązki posiadacza auta

Zadania i role Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynikają poniekąd z obowiązków kierowców i właścicieli samochodów. To właśnie z obowiązkowych ubezpieczeń OC UFG wypłaca 100% należnych odszkodowań i świadczeń, (z umów ubezpieczenia na życie – 50%, ale nie więcej niż kwotę stanowiącą równowartość 30 tys. euro.) Dlatego też wykupienie ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu, a jego brak karany jest przez przedstawicieli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Umowa ubezpieczeniowa OC dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych i obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu w dniu zarejestrowania tego pojazdu lub w chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu (przed zarejestrowaniem pojazdu). Krajowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Poruszając się pojazdem poza krajami Unii Europejskiej posiadacz pojazdu mechanicznego musi mieć dodatkowe ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym tzw. Zieloną Kartę. W ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych właściciel pojazdu płaci zakładowi ubezpieczeń (którego pośrednikiem jest agent ubezpieczeniowy) składkę ubezpieczeniową, a w zamian ubezpieczyciel zobowiązuje się do naprawienia szkód wyrządzonych przez kierującego danym pojazdem. Odpowiedzialność za ewentualny brak polisy OC ponoszą także osoby prowadzące samochód, który do nich nie należy.  Jeśli właściciel pojazdu nie zawarł umowy ubezpieczenia OC to zarówno on jak i kierujący pożyczonym pojazdem będzie zobowiązany do naprawienia szkody. Jeśli tego nie zrobią odszkodowanie (często bardzo wysokie) zapłaci  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a kierujący pojazdem i właściciel będą zobowiązani zwrócić równowartość tej kwoty UFG. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w liczbach

Rocznie do wszystkich zakładów ubezpieczeń zostaje zgłoszonych około milion wniosków o odszkodowania ze zdarzeń drogowych (kolizji- kiedy uszkodzony jest tylko pojazd i wypadków – kiedy uszkodzony jest pojazd i osoba lub osoby). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada jednocześnie dziesiątki, a niekiedy setki milionów zł kar na kierowców unikających wykupienia obowiązkowej polisy OC. To jednak niewiele, bo rokrocznie Fundusz musi również wypłacać milionowe odszkodowania poszkodowanym. 

Ponieważ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłacaniem odszkodowań poszkodowanym przez nieubezpieczonych czy też niezidentyfikowanych kierowców, to podejmuje się on wypłacenia odszkodowań za wszystkie tego rodzaju szkody, niezależnie od ich wysokości. Głównym problemem są właściciele pojazdów bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Fundusz kontroluje systemy danych z zarejestrowanymi pojazdami i tymi, które mają obowiązkowe ubezpieczenie. Właściciele, którzy spóźnią się z przedłużeniem polisy do 3 dni, zobowiązani są do zapłacenia mandatu w wysokości 840 zł. Opóźnienie do 14 dni to już kwota wynosząca 2100 zł. Każda przerwa licząca sobie więcej to już kara w wysokości 4200 zł. Ta ostatnia jest zależna od pensji minimalnej. 

Jak UFG kontroluje posiadaczy samochodów?

Ubezpieczeniowy System Gwarancyjny w ramach kontroli właścicieli samochodów wprowadził specjalny program, który pozwala na wychwytywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych poprzez wykorzystanie zaawansowanych modeli statystycznych (modele sztucznej inteligencji) oraz „krzyżowego” porównywania danych z bazy polis Ośrodka Informacji UFG z bazą rejestracyjną Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest on w stanie wychwycić wszystkie osoby, które w danym czasie nie zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, choć nie zawsze są to zamierzone działania właścicieli samochodów. Jakie są główne przyczyny braku OC wśród właścicieli samochodów? 

  1. Wygaśnięcie ubezpieczenia sprzedającego pojazd – zdarza się, że kupujący samochód początkowo korzysta z opłaconego już ubezpieczenia OC sprzedającego, nie zdając sobie sprawy z faktu, że ważność polisy (czyli dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) dobiegła końca. W takim przypadku umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu i nowy właściciel powinien wykupić własne ubezpieczenie OC – nie później niż w ostatnim dniu ważności poprzedniej polisy. Dobrze, gdy nasz agent ubezpieczeniowy wysyła powiadomienia o zbliżającym się końcu ubezpieczenia, co pozwala uniknąć przykrych sytuacji i kar. 
  2. Nieopłacenie całej składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – należy bowiem wiedzieć, że tylko po opłacenie wszystkich rat składki ubezpieczeniowej powoduje, że umowa może zostać przedłużona na kolejne 12 miesięcy (jeśli z różnych powodów nie została wypowiedziana). Brak, chociażby jednej raty powoduje, że ubezpieczenie wygasa z upływem okresu, na który zostało wykupione.
  3. Brak wiedzy na temat obowiązku wykupienia polisy OC – zdarza się, że właściciele są przekonani, iż niesprawnego technicznie i nieużywane auto nie musi być ubezpieczone. To niestety nieprawda. Obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów, niezależnie od jego stanu technicznego i faktu, czy samochód jest użytkowany czy nie. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bardzo restrykcyjnie podchodzi do obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, dlatego kary za jego brak otrzymują bez wyjątku wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych, którzy nie posiadają ważnej polisy OC – niezależnie od przyczyny. Wysokość opłaty karnej określona jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i na przykład w 2019 roku wynosiła 4 500 zł. Skąd ta kwota? Jej wysokość to ustalony procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku samochodów osobowych jest to równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Kto poza UFG może skontrolować czy posiadasz ubezpieczenie OC?

Nie tylko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stanowi organ kontrolujący posiadanie przez kierowców ważnego ubezpieczenia OC – kontrolę mogą przeprowadzić przedstawiciele innych instytucji, takich jak policja, Straż Graniczna, organy rejestrujące pojazdy, organy celne, organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego itd.