kobieta prowadząca auto

Planujesz zakup samochodu na kredyt lub w leasingu? Oprócz polisy OC i AC rozważ zakup GAP. Ten rodzaj polisy pozwoli Ci zabezpieczyć się przed stratą finansową, będącą następstwem uszkodzenia pojazdu. Ubezpieczyciel może pokryć różnicę, występującą między kwotą odszkodowania wypłaconego z Autocasco a sumą rat za samochód, jakie pozostały Ci do spłaty. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, co to jest ubezpieczenie GAP i jakie są jego rodzaje.

GAP – ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu

Czym jest GAP? Najprościej mówiąc, to ubezpieczenie od utraty wartości przez pojazd, który kupujesz na kredyt lub w leasingu. Jeśli dojdzie do wypadku, w wyniku którego nastąpi np. szkoda całkowita, rekompensata wypłacona z polisy OC lub AC może nie pokryć wszystkich szkód. Taka sama sytuacja może mieć miejsce, gdy auto zostanie skradzione. Odszkodowanie, jakie dostaniesz od ubezpieczyciela, może być mniejsze niż suma rat, które musisz spłacić. Dzieje się tak dlatego, że rekompensata najczęściej jest wyliczana od wartości rynkowej pojazdu, a nie ceny jego zakupu.

Aby zabezpieczyć się przed stratami finansowymi, warto kupić ubezpieczenie GAP. Polisa przyda się wówczas, gdy dojdzie do kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, której koszty przekraczają 70% wartości pojazdu. W takich sytuacjach możesz liczyć na to, że odszkodowanie zostanie wypłacone zarówno z ubezpieczenia AC, jak i GAP.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Ubezpieczenie GAP – rodzaje

Na rynku ubezpieczeniowym znajdziesz różne rodzaje GAP. Należą do nich:

●       GAP fakturowy,

●       GAP finansowy,

●       GAP indeksowy.

Wymienione wyżej rodzaje polis różnią się sposobem wyliczania wartości rekompensaty.  Jeśli zdecydujesz się na GAP fakturowy, to w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie będące różnicą wartości fakturowej pojazdu i jego wartości rynkowej. Jeśli posiadasz GAP finansowy, polisa pozwoli Ci odzyskać różnicę występującą między wartością rat, jakie pozostały Ci do spłaty, a kwotą, jaką wypłaci Ci towarzystwo, w którym masz wykupione ubezpieczenie AC. Kiedy zdecydować się na ten rodzaj GAP? Leasing z niskim wkładem własnym i wysoką wartością wykupu to jedna z sytuacji, kiedy warto rozważyć zakup takiej polisy. Czym z kolei jest wariant indeksowy? Ubezpieczenie GAP tego rodzaju pozwala uzyskać odszkodowanie wyliczone jako określony odsetek wartości rynkowej pojazdu (np. 20% lub 30%).

Zanim podpiszesz umowę z ubezpieczycielem, przeczytaj OWU i sprawdź, jakie rozwiązania przyjęto w ramach konkretnych rodzajów polisy. Jeśli zamierzasz kupić np. GAP fakturowy, sprawdź, jak zmieni się sposób kalkulacji kwoty odszkodowania w kolejnych okresach leasingu. Wyższa rekompensata wypłacana jest z reguły podczas pierwszych 36 miesięcy trwania ubezpieczenia. Z kolei później ubezpieczyciel może zastrzec, że odszkodowanie zostanie wypłacone jako określony odsetek wartości początkowej pojazdu.

Ubezpieczenie GAP – kiedy można wykupić polisę?

Towarzystwa ubezpieczeniowe niekiedy wskazują na kilka warunków, jakie musisz spełnić, by uzyskać ochronę w postaci GAP. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania ubezpieczenia AC, obejmującego szkodę całkowitą i kradzież pojazdu. Drugim jest zakup pojazdu do określonej kwoty. W przypadku bardzo drogich pojazdów skorzystanie z GAP wymaga nierzadko uzyskania wcześniejszej zgody ubezpieczyciela. Rodzaj polisy, którą będziesz mógł wybrać, może też być uzależniony od momentu przystąpienia do ubezpieczenia. Jeśli podpisujesz nową umowę leasingu lub kredytu, zazwyczaj możesz wybrać dowolny rodzaj GAP. Jak wygląda sytuacja, gdy chcesz skorzystać z GAP, a leasing już trwa? W takim przypadku ubezpieczyciel może zastrzec, że będziesz mógł skorzystać tylko z wariantu indeksowego. 

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Masz polisę GAP? Ubezpieczenie może nie zadziałać, gdy umyślnie doprowadzisz do szkody lub powstanie ona jako wynik rażącego niedbalstwa. Towarzystwo odmówi wypłaty rekompensaty także wtedy, gdy szkodę spowoduje osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub taka, która nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Odszkodowania nie otrzymasz także wtedy, gdy spowodujesz kolizję drogową i oddalisz się z miejsca zdarzenia, a także wówczas, gdy szkoda powstanie jako wynik wojny, zamieszek czy strajków.

Odrębną kwestią jest rodzaj pojazdów, jakie dane towarzystwo pozwala objąć ochroną. W przypadku GAP ubezpieczenie zazwyczaj dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników rolniczych. Z polisy mogą być wyłączone motocykle, quady czy pojazdy specjalne. O tym, które pojazdy możesz ubezpieczyć, dowiesz się z ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ile kosztuje i jak długo trwa ubezpieczenie GAP?

Podczas wyliczania kwoty składki pod uwagę bierze się wartość początkową pojazdu, czas ubezpieczenia oraz stawkę składki przyjętą przez ubezpieczyciela. Czy warto inwestować w ubezpieczenie GAP? Opinie użytkowników są różne, ale większość przyznaje, że polisa przydaje się w tych najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą generować wysokie koszty dla właściciela pojazdu.

Okres ubezpieczenia może różnić się w zależności od przyjętego wariantu GAP. Zazwyczaj pokrywa się on z czasem trwania leasingu lub kredytu, ale poszczególni ubezpieczyciele mogą go skrócić np. do 60 miesięcy. Szczegółową informację o czasie obowiązywania polisy GAP znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kiedy ochrona wygasa? Tu wyróżnić można kilka sytuacji, np.:

●   upływ okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia,

●   wystąpienie szkody całkowitej,

●   sprzedaż pojazdu,

●   wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej.

Jak zgłosić szkodę?

Procedura likwidacji szkody, jeśli masz ubezpieczenie GAP, nieco różni się od tej związanej z likwidacją szkody z OC lub AC. W pierwszej kolejności musisz powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu, a następnie dostarczyć mu odpowiednie dokumenty. Należą do nich zazwyczaj:

●   wniosek o wypłatę odszkodowania,

●   kopia dowodu rejestracyjnego,

●       dokument, który potwierdzi szkodę całkowitą, przygotowany np. przez towarzystwo, w którym masz wykupioną polisę AC lub przez ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku wykupił ubezpieczenie OC. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące: wartości rynkowej pojazdu, wartości szkody całkowitej oraz wartości wypłaconego AC,

●   ważna polisa AC,

●   kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel może zażądać także innych dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Po dostarczeniu dokumentów towarzystwo przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego ustali okoliczności zdarzenia oraz oszacuje wartość wypłaconego odszkodowania.