wypadek

Każdemu może zdarzyć się drobne uszkodzenie samochodu lub inne nieprzewidziane sytuacje, które będą znacznie poważniejsze, jak np. utrata auta w wyniku pożaru czy kradzieży. Od skutków tego typu zdarzeń chroni nas ubezpieczenie AC – co warto o nim wiedzieć i co powinniśmy sprawdzić przed zakupem polisy?

Ubezpieczenie AC od podstaw

Jedną z podstawowych kwestii, które powinny nas interesować przy wyborze autocasco (AC), są rodzaje szkód objętych polisą. AC powinno uwzględniać przede wszystkim:

 • kradzież auta, jego pożar;
 • uszkodzenia wynikające z działania sił natury, np. zatopienie, grad czy powódź; 
 • usterki spowodowane przez kierowcę (np. w czasie drobnej stłuczki) lub osoby trzecie (chociażby w wyniku aktu wandalizmu).

Jak widać, rozpiętość ochrony, jaką autocasco obejmuje samochód ubezpieczony daną polisą, jest naprawdę szeroka – od niewielkich usterek, nawet do szkody całkowitej. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie AC nie jest w Polsce obowiązkowe – w przeciwieństwie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) – i co za tym idzie, jego brak nie wiążę się z żadną karą, a zakres nie jest w żaden sposób regulowany prawnie. Ubezpieczyciele proponują zatem własne warunki ochrony, a my możemy samodzielnie zdecydować o tym, na jaką decydujemy się wersję polisy AC i na jakim jej zakresie nam zależy. Możemy dostosować ów zakres do swoich potrzeb i tym samym dokonać wyboru m.in. w kwestii:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


 • sposobu, w jaki będziemy likwidować ewentualną szkodę – na kosztorys, co oznacza wypłacenie pieniędzy „do ręki” (to kwota ustalona na podstawie sporządzonego kosztorysu; ubezpieczony sam decyduje, gdzie naprawi swoje auto), czy może w tzw. opcji „warsztat”, w której ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy, przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek autoryzowanego serwisu producenta samochodu lub warsztatu partnerskiego ubezpieczyciela, gdzie zostanie dokonana naprawa (dzieje się to, rzecz jasna, na podstawie konkretnych faktur i rachunków);
 • terytorium, na jakim będzie obowiązywać nasza polisa AC – tylko w Polsce czy może też w innych krajach Europy (zwykle AC możemy rozszerzyć już w czasie trwania ochrony);
 • ewentualnego pomniejszenia odszkodowania, np. o tzw. amortyzację części (ich zużycie);
 • własnego udziału w odszkodowaniu;
 • objęcia ubezpieczeniem także dodatkowego wyposażenia samochodu.

Franszyza integralna i redukcyjna – czym są?

Co jeszcze jest ważne? Wybierając ubezpieczenie AC, na pewno należy zwrócić też uwagę, od jakiej kwoty zakład ubezpieczeń wypłaca należne odszkodowanie. Mowa o franszyzie integralnej, która zwykle wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Oznacza to, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody o wartości poniżej tej kwoty. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych rezygnuje z franszyzy integralnej, lecz mimo wszystko należy sprawdzić to w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ponieważ pozwoli nam to uniknąć ewentualnego rozczarowania, jeśli po zgłoszeniu danej szkody, okaże się, że jest ona zbyt mała, by ubezpieczyciel zwrócił nam koszty jej naprawy.

Co istotne, w umowie ubezpieczenia AC może mieć zastosowanie również tzw. franszyza redukcyjna, zwana udziałem własnym. Zastosowanie udziału własnego wpływa nie tylko na obniżenie składki za ubezpieczenie AC, lecz także wysokości należnego odszkodowania o określoną kwotę, wynikającą z wysokości udziału własnego zastosowanego w umowie. Jak to zostało wspomniane, sami możemy zdecydować, na jaki decydujemy się zakres udziału własnego. W niektórych przypadkach jest on wyrażony w konkretnej kwocie, np. 500 czy 1000 zł, w innych zaś w formie procentowej lub łączącej obie te wersje, przykładowo: „5%, jednak nie mniej niż 500 zł”. 

Jak wygląda to w praktyce? Jeśli szkoda, którą ponieśliśmy, zostanie wyceniona na 6000 zł, zapłacimy z własnej kieszeni 500 zł, ponieważ w tym przypadku 5% oznacza 300 zł, a więc mniej niż określona w umowie kwota minimalna – ubezpieczyciel wypłaci nam więc 5500 zł. Jeśli zaś wycena szkody wyniesie 12 000 zł, udział własny będzie oznaczał 600 zł – to 5% wycenionej kwoty i jednocześnie przekracza minimalne 500 zł. Ubezpieczyciel pokryje wtedy 11 400 zł.

Pamiętajmy przy tym, że w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych możliwe jest całkowite zniesienie udziału własnego w odszkodowaniu. Zwykle ma to miejsce po opłaceniu dodatkowej składki. Warto zaznaczyć, że nieraz to konieczność, zwłaszcza w przypadku aut kupionych na kredyt. Kredytodawca może wtedy wymagać od właściciela samochodu, by wykupiona polisa nie miała w swoim zakresie franszyzy redukcyjnej.

Warto wiedzieć, że niektóre zakłady ubezpieczeń stosują tzw. ukryte udziały własne. Wówczas, bez względu na wysokość opłacanej składki, właściciel pojazdu pokrywa część kosztów naprawy w określonych okolicznościach, np. gdy przyczyni się do wypadku, jadąc z nieprzepisową prędkością.

Czy AC obejmuje usługę odnawialnej sumy ubezpieczenia?

Ubezpieczający powinien zwrócić uwagę (zwłaszcza, jeśli posiada samochód w kredycie lub leasingu), czy w ramach polisy AC zakład ubezpieczeń zapewnia odnawialną sumę ubezpieczenia, zwaną również brakiem konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

Co to właściwie oznacza? Jeśli przykładowo wystąpi szkoda częściowa, np. na kwotę 1500 zł i w tym samym roku polisowym wystąpi kolejna szkoda, np. kradzież samochodu, zakład ubezpieczeń, który nie stosuje odnawialnej sumy ubezpieczenia, od wartości samochodu na dzień kradzieży (np. 11000 zł) odejmie kwotę wypłaconą w ramach poprzedniej szkody. Odszkodowanie za kradzież nie będzie pomniejszone o odszkodowanie wypłacone za szkodę częściową, tylko wypłacone w oparciu o niższą wartość pojazdu (od sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wypłacone odszkodowanie). Bank oraz leasingodawca wymagają braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, więc właściciel musi wówczas doubezpieczyć pojazd do wartości sprzed szkody. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w standardzie – bez konieczności opłacania dodatkowej składki – odnawialną sumę ubezpieczenia, co w razie wystąpienia kilku szkód w trakcie trwania polisy jest korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Polisa AC – amortyzacja części pod lupą

Ważnym elementem ubezpieczenia AC jest również amortyzacja części. To współczynnik zużycia części zakwalifikowanych do wymiany, wyrażony w procentach. Wysokość amortyzacji zależy od wieku pojazdu, np. dla samochodów do roku eksploatacji zostanie przez ubezpieczyciela uwzględniona korekta kosztu zakupu części zamiennych i materiałów w wysokości 10%. Jeśli zaś auto jest eksploatowane ponad rok, a mniej niż dwa lata, będzie to już 20% itd. 

Cóż, części pojazdu starzeją się i zużywają wraz z upływającym okresem eksploatacji. Nie każde towarzystwo daje możliwość klientom, którzy posiadają starsze pojazdy, wyboru wariantu autocasco, w ramach którego zakład ubezpieczeń pokryje koszt zakupu nowych części bez uwzględnienia ich amortyzacji. 

Ile kosztuje AC?

AC bardzo często jest oferowane w pakiecie z ubezpieczeniem OC – tego typu oferty są zwykle atrakcyjniejsze cenowo. Pakiet OC + AC można dostać już w cenie około 550 zł za rok. Co więcej, polisę OC+AC (podobnie jak każdą inną) można wykupić przez Internet. Zwykle z taką formą zakupu są również związane dodatkowe zniżki, często jest to nawet 15%.

Pamiętajmy jednak, że im bardziej rozszerzamy swoje ubezpieczenie, tym więcej za nie zapłacimy. Co może powodować wzrost kosztów? Chociażby opisane wcześniej amortyzacja części czy sposób rozliczania szkód (tzw. rozliczanie na kosztorys jest zwykle dostępne w bardziej rozwiniętych wersjach ubezpieczenia). 

Ubezpieczenie AC – co jeszcze warto wiedzieć?

 • Co oznacza szkoda całkowita, a co częściowa? Pierwsza z nich mówi o tym, że samochód jest uszkodzony w takim stopniu, że zakładany koszt reperacji przekroczyłby 70% wartości auta (liczonej w dniu powstania szkody). Idąc tym tropem, szkoda częściowa mówi o kosztach poniżej 70% wartości pojazdu.
 • W trakcie trwania ochrony można zwykle rozszerzyć zakres ubezpieczenia, np. wykupić rozszerzenie autocasco na Europę (jeśli dotąd mieliśmy polisę dotyczącą tylko terytorium Polski).
 • AC obejmuje ubezpieczenie szyb, co oznacza, że nie trzeba wykupować go dodatkowo. Podobnie jak ubezpieczenie od kradzieży auta, chociaż – co ważne – zawsze należy dokładnie sprawdzić obowiązujący nas zakres polisy oraz zapoznać się z sytuacjami, w których ubezpieczyciel będzie wyłączony z odpowiedzialności, np. gdy w okresie trwania ubezpieczenia zgubiliśmy kluczyki do samochodu i nie dokonaliśmy wymiany zamków (co musi być udokumentowane, np. fakturą).
 • Pamiętajmy – odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.
 • Należy dokładnie zapoznać się z obowiązkami, jakie obejmują ubezpieczonego w przypadku szkody. Sprawdźmy, jak mamy postępować, kiedy i gdzie należy zgłaszać szkodę, jakie służby powiadomić etc. Jeśli konieczne procedury nie są zachowane i pojawią się różnego rodzaju uchybienia z Twojej strony, ubezpieczyciel może być wyłączony od odpowiedzialności lub zmniejszyć odszkodowanie.
 • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie ubezpieczają wybranych pojazdów, np. takich aut, które są używane do nauki jazdy, taksówek, samochodów składanych z części, sprowadzonych z USA, mających kierownicę po prawej stronie etc.
 • Warto też sprawdzić, czy autocasco u danego ubezpieczyciela obejmuje swoją ochroną uszkodzony podczas wypadku bagaż, który był przewożony w samochodzie.

Wybierając ubezpieczenie autocasco, kierujmy się zatem nie tylko ceną. Pozorna oszczędność może w przyszłości przynieść nam więcej zmartwień. Pamiętaj, możesz sam wybrać wariant ubezpieczenia i dopasować go do własnych potrzeb – bo Twoje poczucie komfortu i zabezpieczenie przyszłości są najważniejsze.