Nieodpowiedzialne korzystanie z samochodu służbowego może mieć dla pracownika poważne konsekwencje.

Załóżmy, że pracownik miał stłuczkę lub wypadek, za który nie ponosi winy, nie był sprawcą. Wtedy jest zwolniony z odpowiedzialności. Nie będzie też odpowiadał za to, że samochód uległ uszkodzeniu, gdy stał prawidłowo zaparkowany np. podczas wizyty u klienta, a ktoś zarysował karoserię czy urwał lusterko.

Inaczej ma się sprawa, gdy pracownik ponosi winę za szkodę. Wtedy pracodawca może domagać się od niego odszkodowania nie tylko za uszkodzony pojazd, lecz także za straty, jakie firma poniosła z tego tytułu (np. niedostarczenie przesyłki na czas, uszkodzenie towaru, niewykonanie usługi itp.). Stratą może być też to, że służbowy samochód został wyłączony z użytku.

Kwestia odpowiedzialności jest skomplikowana. Inaczej sprawa wygląda, gdy szkoda powstała na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, a inaczej, gdy do tego elementu dochodzi powierzenie osobie zatrudnionej mienia z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

W tym pierwszym przypadku, jeśli szkoda powstała z winy umyślnej podwładnego, to musi on ją naprawić w pełnej wysokości. Przy winie nieumyślnej (np. poprzedzonej nieznacznym przekroczeniem prędkości) odpowiedzialność jest ograniczona do trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Zatrudniony może jednak zostać zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów w związku z art. 124 § 2 Kodeksu pracy. Paragraf ten mówi, że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za mienie (w tym wypadku za samochód) powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do rozliczenia się.

Należy tutaj zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego powierzenie mienia powinno zostać potwierdzone pisemnym pokwitowaniem odbioru lub umową zawartą między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli takiego dokumentu brakuje, to pracownik ma prawo zarzucić pracodawcy nieprawidłowe powierzenie mienia.

Ponadto to na pracodawcy, który jest właścicielem auta, spoczywa obowiązek utrzymywania pojazdu w należytym stanie technicznym. Nie może on stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów oraz innych użytkowników drogi.

Co się dzieje, jeśli w wypadku ucierpią osoby trzecie? Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków pracowniczych ponosi pracodawca. Jeśli jednak zatrudniony doprowadzi do wypadku samochodem służbowym poza godzinami pracy lub w ich trakcie, ale np. podczas wypadu na zakupy, to na nim będzie spoczywał obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanym lub ich rodzinie.

Czy mieliście kiedyś stłuczkę lub wypadek autem służbowym?