Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeśli okoliczności pozwalają na takie działanie, jest w Polsce obowiązkiem regulowanym aktami prawnymi. Każdy ma obowiązek niesienia pomocy bez względu na to, czy jest ona skuteczna, czy nie.

Art. 162. KK§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pomocy powinno się udzielać nie ze strachu przed ewentualnymi konsekwencjami, ale aby uratować życie. Pierwsza pomoc definiowana jest jako zespół czynności ratunkowych mających na celu ochronę zdrowia, życia lub zminimalizowania możliwych urazów do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej.

Zanim osoba udzielająca pierwszej pomocy przystąpi do sprawdzenia stanu poszkodowanego, czyli obserwacji i ewentualnego przywrócenia podstawowych funkcji życiowych, takich jak oddech czy krążenie, powinna zabezpieczyć miejsce zdarzenia i upewnić się, że wszyscy pozostali uczestnicy wypadku są bezpieczni. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, należy poprosić o pomoc świadków lub pozostałych, świadomych i sprawnych fizycznie, uczestników wypadku, stanowczo i osobowo wydając im polecenia. Prośby kierowane do tłumu rzadko odnoszą skutek.

Kiedy ryzyko spotęgowania zagrożeń związanych z wypadkiem zostanie zminimalizowane, obrażenia osób potrzebujących pomocy – wstępnie rozpoznane, a specjalistyczna pomoc ratunkowa i pozostałe potrzebne służby wezwane na miejsce, można przystąpić do przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób nieprzytomnych, które nie wykazują podstawowych czynności życiowych.

Należy odwrócić poszkodowanego na plecy i udrożnić jego drogi oddechowe. W tym celu odchylamy delikatnie głowę do tyłu i unosimy żuchwę. Jeżeli podejrzewamy uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa, bezpieczniej przesunąć żuchwę do przodu i nie wymuszać ruchów głową. W takiej pozycji należy przyłożyć ucho do nozdrzy, starać się wyczuć wydech powietrza i nasłuchiwać szmerów oddechowych około 10 sekund. Warto obserwować jednocześnie ruchy klatki piersiowej.

Jej unoszenie i opadanie świadczy o zdolności oddychania poszkodowanego, jednak zdarza się, że proces ten utrudniają zapadnięty język, cofnięta treść żołądka lub ciało obce. Jeśli w jamie ustnej znajdują się możliwe do usunięcia ciała obce, należy założyć rękawiczki i postarać się ich pozbyć.

Obowiązkowo trzeba także sprawdzić drugą czynność życiową, czyli krążenie. Należy przyłożyć dwa palce do tętnicy szyjnej obok krtani. Ze względu na możliwość wyczucia własnego tętna nie powinno się przykładać kciuka. Jeśli usunięcie ciał obcych nie przywróciło oddechu, trzeba rozpocząć masaż serca.

Masaż serca opiera się na ucisku klatki piersiowej poszkodowanego na wysokości 1/3 dolnej części mostka. Ręce ratownika muszą być połączone i wyprostowane, a palce lekko uniesione, tak aby nie uciskać żeber nieprzytomnego. Nacisk powinien być wywierany na głębokość około 5 centymetrów z częstotliwością 80 razy na minutę, bez odrywania dłoni od mostka.

Należy udzielać pomocy do momentu fizycznego wyczerpania ratownika, odzyskania czynności życiowych lub przyjazdu służb medycznych. Jeśli nieprzytomny odzyska oddech i musimy go zostawić, na przykład w celu niesienia dalszej pomocy, ułóżmy go w bezpiecznej pozycji (bocznej ustalonej) i okryjmy, aby nie tracił ciepła.

Jak wygląda w praktyce ratowanie życia poszkodowanego, dowiecie się z przygotowanego przez nas wideo.

Czytając opis czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, można odnieść wrażenie, że uratowanie czyjegoś życia nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Czy zdarzyło się Wam kiedyś znaleźć w sytuacji wymagającej podjęcia takich działań?