odszkodowanie-z-oc-sprawcy

Każdy kierowca musi płacić składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC. Ma to zagwarantować odpowiednią rekompensatę dla poszkodowanego w razie spowodowania wypadku. A te niestety zdarzają się dość często. Wypadek to niezwykle stresująca sytuacja zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Jednak warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą nam uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Szkoda na osobie – co to znaczy?

O szkodzie na osobie mówimy, gdy w wyniku wypadku dochodzi do uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku może pokryć następujące świadczenia:

 • zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji;
 • odszkodowanie za utracony dochód;
 • zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy.

Gdy w wyniku wypadku nastąpił zgon bliskiej nam osoby, też możemy starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Zwrot kosztów pogrzebu, renta alimentacyjna czy zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji materialnej – to też wchodzi w zakres OC.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Odzyskiwanie odszkodowań OC nie powinno stanowić kłopotu, jeżeli mamy wszystkie rachunki, faktury czy paragony. Dokumentacje trzeba zbierać rzetelnie. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie w przypadku, gdy kwota z ubezpieczenia będzie znacznie mniejsza, niż oczekiwaliśmy.

Odszkodowanie komunikacyjne – co to jest?

Odszkodowanie komunikacyjne należy się osobie, która doznała szkody osobowej lub materialnej wskutek wypadku na drodze. W tym przypadku to są także szkody powstałe np. na parkingu, w trakcie holowania czy postoju. 

Takie świadczenie należy się każdemu poszkodowanemu w wypadku czy też kolizji, o ile nie są jej sprawcami. Dotyczy to wszystkich pasażerów, którzy byli w pojeździe w trakcie zdarzenia, włącznie z osobami podróżującymi ze sprawcą.

Warto wiedzieć, że aby dostać odszkodowanie z OC sprawcy w wyniku wypadku, poszkodowany nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających. 

Zatem szkoda na osobie może mieć miejsce w trakcie zdarzenia komunikacyjnego. Odszkodowanie z OC sprawcy pokrywa takie same świadczenia. 

Wypadek – o czym trzeba pamiętać, aby dostać odszkodowanie z OC?

Jako że to poszkodowany musi zgłosić szkodę w zakładzie ubezpieczeń sprawcy, warto od razu na miejscu zdarzenia zebrać odpowiednią dokumentację. 

Gdy jest to kolizja drogowa, odszkodowanie z OC sprawcy nie powinno być problemem. Najważniejsze to ustalić, kto jest sprawcą. W przypadku, gdy nikt się nie przyznaje bądź jest to niejednoznaczne – trzeba wezwać policję.

Zgłoszenia do towarzystwa ubezpieczeniowego o odszkodowania z OC sprawcy powinno zawierać: 

 • datę, godzinę i dokładne miejsce zdarzenia (poza miastem trzeba podać nr drogi, ewentualnie odległość w kilometrach do najbliższej miejscowości);
 • dane teleadresowe uczestników kolizji wraz z numerem PESEL;
 • dane pojazdów (oprócz tak oczywistych, jak numery rejestracyjne, należy wpisać numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeń);
 • opis zdarzenia;
 • opis uszkodzeń samochodów (lub innych pojazdów);
 • wskazanie sprawcy zdarzenia;
 • oświadczenie sprawcy, że bierze odpowiedzialność za zajście;
 • dane świadków – jeśli są;
 • czytelne podpisy obu uczestników zdarzenia.

Uwaga! W sytuacji, kiedy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia lub jego polisa OC wygasła, o odszkodowania komunikacyjne należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takich wypadkach ma on obowiązek wypłacić odszkodowanie po wypadku.

Gdy dochodzi do wypadku samochodowego, najważniejsze to sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. W razie konieczności trzeba zadzwonić pod 112 i wezwać odpowiednie służby. Wtedy na miejscu stawi się policja, która sporządzi odpowiednią dokumentację i zabezpieczy wszystkie ślady.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, musimy zgłosić szkodę. Odbywa się to zwykle drogą mailową, pocztą tradycyjną lub telefonicznie. Mniejsze szkody rzeczowe czy urazy, tzw. niewielki uszczerbek na zdrowiu, można zgłosić poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej danego ubezpieczyciela. Jeśli chodzi o drobne kolizje, to również można zgłaszać szkodę w ten sposób. Warto zrobić dokładne zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Oświadczenia wraz ze zdjęciami dołączamy do korespondencji.

Ewentualna wypłata odszkodowania z OC sprawcy powinna nastąpić do 30 dni po zgłoszeniu.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co dalej?

Jeśli staramy się o odszkodowanie po wypadku samochodowym, rzeczoznawca ogląda dokładnie uszkodzony samochód, przygotowuje kosztorys i na tej podstawie podaje kwotę odszkodowania, jaka przysługuje pokrzywdzonemu.

Dla wielu osób suma, jaka została podana przez ubezpieczyciela, wydaje się za niska. O tym, czy faktycznie zostało zaniżone odszkodowanie OC, możemy porozmawiać w warsztacie samochodowym, w którym znajduje się nasz samochód. Części zamienne do samochodów, jak i sama robocizna bywają bardzo kosztowne. Zdarza się, że podczas naprawy na jaw wychodzą usterki, które nie były widoczne gołym okiem. Warsztat, do którego mamy zaufanie, z pewnością rzetelnie i uczciwie określi, czy dana kwota jest w stanie pokryć naprawę samochodu. Wiele z nich oferuje też bezpośrednio pomoc w uzyskaniu odszkodowania OC. Wtedy likwidacja szkody z OC sprawcy odbywa się bezkosztowo – to znaczy, że ubezpieczyciel nie przelewa pieniędzy poszkodowanemu, tylko bezpośrednio do warsztatu samochodowego. Często towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoją listę autoryzowanych warsztatów, w których można dokonać napraw. 

Natomiast jeśli poszkodowany nie chce korzystać z takiej pomocy, tylko postanowił samodzielne wyjaśnić decyzję ubezpieczyciela – przysługuje mu prawo do odwołania się od niej. 

W piśmie towarzystwo ubezpieczeniowe podaje informacje, ile dni przysługuje nam na złożenie odwołania oraz w jaki sposób można to zrobić. Wniosek musi zawierać, oprócz danych poszkodowanego oraz numeru sprawy, konkretne argumenty, dlaczego uważamy, że odszkodowanie zostało zaniżone. Najlepiej podać sumy, jakich się domagamy. 

W przypadku, gdy jest to odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu, sprawa może być bardziej skomplikowana. W uzasadnieniu należy wykazać, jak wypadek i szkoda wpływają na życie codzienne – osobiste i zawodowe poszkodowanego. Często terminy rehabilitacji są odbywają się w godzinach 9-17 – zatem taka osoba, aby w niej uczestniczyć, wziąć urlop bądź zwolnienie lekarskie. To wszystko wpływa na zarobki i komfort życia. Warto poprzeć argumenty stosowną dokumentacją medyczną, a nawet informacją od pracodawcy. 

Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana – może wydłużyć termin oczekiwania do 60 dni. Wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. 

Jeśli odwołanie zostanie odrzucone, możemy jeszcze skorzystać z pomocy, jaką oferuje Rzecznik Finansowy. Do tej instytucji można złożyć 2 wnioski: 

 • wniosek o interwencję – jest bezpłatny, składamy, gdy ubezpieczyciel nie odpowiedział na odwołanie lub je według nas niesłusznie odrzucił;
 • wniosek o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu – kosztuje 50 zł, rzecznik jako mediator podejmie próbę wypracowania kompromisu zadowalającego obie strony.

Do obu wniosków należy dołączyć pełną korespondencję z ubezpieczycielem.

Gdy wszystkie podjęte działania nie przyniosą zadawalającego nas rozwiązania pozostaje droga sądowa. Jednak ta opcja jest kosztowna i może trwać bardzo długo.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy? Nie ma jednej odpowiedzi. Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy powinny zapewnić naprawę szkody, w taki sposób, aby auto było w pełni sprawne i nadawało się do jazdy. Odszkodowania za szkody na osobie, w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu – powinny zapewnić co najmniej zwrot kosztów leczenia, a w cięższych przypadkach godne funkcjonowanie. Trzeba też pamiętać, że wiele firm oferuje pomoc w odszkodowaniach różnego typu. Gdy sprawa jest skomplikowana czy odzyskanie odszkodowania w kwocie nas zadowalającej wydaje się niemożliwe, warto zdecydować się na profesjonalną pomoc firmy, która na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem odszkodowań z OC sprawcy.