młody mężczyzna prowadzi samochód

Pośród dokumentów, jakie są wymagane do rejestracji samochodu, wymienia się kartę pojazdu. T bordowa książeczka, która z wyglądu przypomina paszport. Jej zgubienie lub zniszczenie może przysporzyć kłopotów. Dlaczego karta pojazdu jest tak ważna?

Karta pojazdu — co to jest?

Karta pojazdu jest dokumentem, w którym zawiera się cała historia auta. Jest przypisywany do samochodu, a nie właściciela. Dlatego z chwilą sprzedaży powinien zostać przekazany nabywcy. Warto wiedzieć, że kartę pojazdu mają nie tylko samochody, lecz także motocykle. Takiego dokumentu nie wyrabia się natomiast dla skuterów, ale pod warunkiem, że pojemność silnika nie przekracza 50 cm³.  Wszystkie procedury wyrobienia dokumentu oraz opłaty są takie same jak w przypadku auta.

Karta nie jest niezbędna, aby poruszać się po drogach. Zatem nie musimy nosić jej przy sobie, natomiast jest konieczna przy wszelkich czynnościach administracyjnych, takich jak na przykład: rejestracji, przerejestrowania, złomowanie, zawarcia ubezpieczenia OC czy uzyskanie pożyczki pod zastaw pojazdu.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Karty pojazdu są wydawane na podstawie art.77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Prawo o ruchu drogowym). Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce po 1 lipca 1999 roku musi posiadać taki dokument. W przypadku zakupu nowego auta kartę ma obowiązek wydać producent lub importer. Kupując używany samochód, powinniśmy dostać ją od sprzedającego.

Gdy kupujemy auto za granicą, które nigdy nie było rejestrowane w Polsce, aby je zarejestrować, trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji oryginalną kartę pojazdu wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rejestracja bez karty pojazdu — czy jest możliwa?

Według prawa, aby dokonać rejestracji pojazdu, niezbędne jest okazanie jego karty. Aczkolwiek ustawa przewiduje trzy odstępstwa od tej zasady, mianowicie:

●       jeśli auto zostało zarejestrowane przed 1 lipca 1999 r. (nie dotyczy to samochodów sprowadzanych z zagranicy);

●       gdy pojazd został nabyty wskutek licytacji przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

●       o ile rejestruje się pojazd zabytkowy.

Karta pojazdu — jakie dane zawiera?

Dokument zawiera praktycznie te same informacje, jakie są umieszczone w dowodzie rejestracyjny, uzupełnione o dane poprzednich właścicieli oraz wszelkie dokonywane modyfikacje. Zatem znajdziemy w nim:

●       serię i numer karty pojazdu — jest wydrukowany na dole każdej kartki książeczki oraz wytłoczony na tylnej karcie okładki;

●       dane pojazdu — marka i model, numer identyfikacyjny VIN, rok produkcji, liczbę miejsc, numer świadectwa homologacji, pojemność i moc silnika, dopuszczalną masę całkowitą i ładowność, rodzaj oraz przeznaczenie pojazdu (czy był używany we flocie firmowej lub służył jako taxi);

●       dane właściciela lub właścicieli — imiona i nazwiska, adresy;

●       informacje o pierwszej i kolejnych rejestracjach (dane urzędów), a także numerach rejestracyjnych oraz wydanych duplikatach tablic rejestracyjnych;

●       zmiany parametrów technicznych pojazdu, np. zainstalowanie zasilania LPG.

Jeśli któryś z właścicieli wziął pożyczkę pod zastaw samochodu, bank powinien również wpisać w karcie pojazdu taką adnotację. To bardzo istotne, gdyż pozwoli uniknąć zakupu auta obciążonego kredytem.

Zgubiona karta pojazdu — co zrobić?

Karta pojazdu to dokument, który nie podlega kontroli przez patrol drogowy. W związku z tym najczęściej chowamy go głęboko do szuflady i zapominamy o nim na kilka lat. Dopiero gdy zamierzamy sprzedać auto, zaczyna się poszukiwanie książeczki. Niejednokrotnie zdarza się, że dokument został zagubiony lub zniszczony. W takim wypadku należy wyrobić duplikat karty pojazdu. Dokument powinniśmy dostać w przeciągu kilku dni, aczkolwiek urzędowy termin na jego wydanie to do 30 dni od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Całą procedurę należy rozpocząć w urzędzie dzielnicy/miasta/gminy, tam, gdzie pojazd jest zarejestrowany. Najpierw wypełniamy odpowiedni wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

●       dowód rejestracyjny samochodu (do wglądu);

●       kartę pojazdu (jeśli poprzedni dokument został zniszczony lub zabrakło w nim miejsca na kolejne adnotacje);

●       oświadczenie o utracie karty pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

●       jeśli auto ma kilku właścicieli, muszą się stawić wszyscy lub jeden z dokumentem pełnomocnictwa od reszty;

●       dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną – 75,50 zł;

●       ewentualnie dowód uregulowania opłaty skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu);

●       dowód tożsamości (do wglądu) – w przypadku, gdy właścicielem jest osoba fizyczna, należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, natomiast w przypadku osoby prawnej wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, zagraniczna firma, ośrodki kultury, fundacje lub korespondenci prasowi, do wglądu przez urzędnika konieczne jest przedstawienie paszportu, potwierdzenia czasowego zameldowania oraz jednego z dokumentów: wizy Schengen lub krajowej, karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

Aby odebrać wtórnik karty pojazdu, należy przedstawić urzędnikowi dowód rejestracyjny oraz ważną polisę OC. Warto wiedzieć, że brak ubezpieczenia nie wpływa na decyzję o wydaniu dokumentu, natomiast o tym, że jej nie posiadamy, zostanie natychmiast powiadomiony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz nakłada karę nawet za jednodniową przerwę w ciągłości polisy.

Niekiedy zdarza się, że karta pojazdu została zgubiona, zanim samochód został zarejestrowany lub przerejestrowany. Co zrobić w takim wypadku?

Jeśli do takiej sytuacji doszło przed pierwszą rejestracją, w urzędzie, oprócz standardowych dokumentów, należy przedłożyć pisemną informację od producenta lub importera. Natomiast, gdy dokument został zagubiony przed dokonaniem rejestracji na nowego właściciela, aby otrzymać wtórnik, trzeba przedłożyć zaświadczenie potwierdzające informacje zawarte w karcie z urzędu, gdzie pojazd był ostatnio zarejestrowany.

Brak karty pojazdu a zakup samochodu

Jako że karta pojazdu zawiera całą jego historię, jej brak powinien od razu wzbudzić w kupującym wątpliwości. Może to sugerować, że auto zostało skradzione lub sprzedający chce zataić informacje o pojeździe. Dlatego w takiej sytuacji, zanim podpiszemy umowę, należy zażądać od zbywcy przedstawiania zaświadczenia z właściwego wydziału komunikacji, potwierdzającego dane zawarte w karcie pojazdu, lub aby dostarczył nam już wyrobiony wtórnik. Trzeba również pamiętać, że nowa karta nie ma przepisanych danych ze starego dokumentu. Zatem również na to należy zwrócić uwagę przy zakupie.

Jeśli pomimo tego zdecydujemy się na zakup pojazdu bez tego dokumentu, musimy liczyć się z tym, że nie zarejestrujemy auta od razu. Po pierwsze, aby dostać zaświadczenie z urzędu, sprzedający musi zgłosić do niego ten fakt. Wtedy składamy wniosek i oczekujemy na rozpatrzenie. Po drugie, z zaświadczeniem trzeba udać się do swojego wydziału komunikacji, aby wyrobić kartę pojazdu i zarejestrować auto.

Istnieje również dobra wiadomość dla kierowców. Ministerstwo infrastruktury ma w planach całkowite wyeliminowanie posiadania karty pojazdu. Obecnie większość danych, takich jak informacje z dowodu rejestracyjnego, przeprowadzone badania techniczne, posiadanie prawa jazdy, punktów karnych czy polisy, umieszczana jest w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zatem kwestią czasu jest umieszczenie w systemie danych z kart pojazdów.