fot. sxc.hu

Wypowiedzenie umowy OC nie jest skomplikowaną sprawą. Problemy mogą pojawić się tylko wtedy, gdy nie zachowamy odpowiednich terminów wypowiedzenia, które nakłada na nas Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Umowa ubezpieczenia OC może zostać wypowiedziana po zakupie pojazdu bądź z chęci zmiany ubezpieczyciela.

Z reguły towarzystwa udostępniają na swoich stronach internetowych odpowiednie wzory dokumentów, które należy wypełnić, aby wypowiedzieć ubezpieczenie. Można je znaleźć także w serwisie AXA DIRECT.

Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać:

• nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń;
• dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
• dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
• numer wypowiadanej polisy;
• okres ubezpieczenia;
• odręczny podpis wypowiadającego umowę.

Zmiana ubezpieczyciela

Jeśli zdecydowaliśmy się zmienić dotychczasowy zakład ubezpieczeń, mamy kilka możliwości dostarczenia dokumentu wypowiedzenia.

Najprościej jest złożyć wypełniony druk w oddziale danej firmy lub u agenta. Część ubezpieczycieli pozwala na przesłanie wypowiedzenia e-mailem lub za pomocą faksu. Pamiętajmy, że w obu tych sytuacjach dokument musimy dostarczyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy. Przykładowo, jeśli polisa jest ważna do 2 kwietnia, musimy ją wypowiedzieć najpóźniej 1 kwietnia.

Do 11 lutego 2012 roku podobne zasady dotyczyły również wypowiedzeń przesyłanych listownie. List musiał dotrzeć najpóźniej na dzień przed końcem okresu ochrony. Od 11 lutego 2012 o dacie terminowego dostarczenia dokumentu wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego, co oznacza, że list należy nadać najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień okresu ubezpieczenia.

Dotyczy to jednak tylko przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli list nadamy za pośrednictwem np. kuriera, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę termin dostarczenia wypowiedzenia, a nie jego nadania. W każdym przypadku należy zachować dowód nadania listu.

Jeśli przegapimy wspomniany termin, to zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowa ubezpieczenia OC zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. Przepis ten daje nam gwarancję ciągłości ubezpieczenia OC, zabezpieczając nas przed finansową odpowiedzialnością z tytułu wypadków lub kolizji, które możemy spowodować.

Warto pamiętać, że automatyzm, o którym mowa wyżej, nie zamyka nam drogi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z dotychczasowym ubezpieczycielem. Od 11 lutego 2012 roku umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte w trybie automatycznego wznowienia, mogą zostać wypowiedziane w dowolnym momencie (art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).

Jednym z warunków wypowiedzenia takiej umowy jest fakt posiadania umowy ubezpieczenia OC zawartej na ten sam czas z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Należy również pamiętać, że za czas udzielania ochrony przez dotychczasowego ubezpieczyciela, tj. od dnia początku okresu ubezpieczenia do dnia rozwiązania umowy, będziemy zobowiązani zapłacić składkę.

Sprzedaż pojazdu

W sytuacji, gdy zakupimy pojazd, który posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC, możemy ją wypowiedzieć w dowolnym momencie lub korzystać z niej do końca jej trwania. Warto wiedzieć, że w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych od 11 lutego 2012 roku taka umowa nie zostanie automatycznie przedłużona na następny rok.

Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z polisy zbywcy do końca jej obowiązywania, towarzystwo, w którym pojazd jest ubezpieczony może dokonać rekalkulacji składki. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki za okres od dnia zakupu pojazdu, uwzględniając zwyżki oraz zniżki, które przysługują nabywcy.

Jeżeli występujemy w roli zbywcy, musimy pamiętać, że mamy obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni o sprzedaży pojazdu. W przeciwnym razie w przypadku jakichkolwiek zaległości w składce zakład ubezpieczeń może zażądać od nas zapłaty części zaległej składki, nawet, jeżeli termin zapłaty przypada po dniu zbycia pojazdu. Dzieje się tak, gdyż zgodnie z ustawą do chwili powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, zbywca wraz z nabywcą odpowiadają solidarnie za zapłatę należnej składki.

Jeśli zbywca sprzedał pojazd, który był objęty polisą w AXA DIRECT, to może liczyć na 60 zł zniżki na ubezpieczenie OC nowo zakupionego przez siebie samochodu. Aby wziąć udział w Programie Promocyjnym, zbywca musi dostarczyć AXA DIRECT zawiadomienie o sprzedaży pojazdu w formie pisemnej, zawierające pełne dane nabywcy (imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer telefonu) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty sprzedaży pojazdu (daty podpisania umowy sprzedaży pojazdu).

W sytuacji, gdy nabywca zdecyduje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia, zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni zwróci nam składkę, proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony.

Warto znać swoje prawa i obowiązki dotyczące wypowiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz przepisy, które te prawa i obowiązki regulują. Dzięki tej wiedzy z pewnością unikniemy dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów, których najczęstszą przyczyną jest brak ochrony ubezpieczeniowej.