Porzucone samochody zajmujące miejsca parkingowe to problem w wielu miastach. Istnieje sposób na pozbycie się wraków.

W centrach miast czy na osiedlach często brakuje miejsc parkingowych. Część z nich jest zajmowana przez samochody, które od miesięcy lub lat pozostają nieużywane. Powody są różne. Czasami firmy wykorzystują stare auta jako bazy dla banerów reklamowych. Bywa, że właściciel danego pojazdu zmarł lub wyjechał i przestał interesować się autem.

Samochody, które z czasem zmieniają się we wraki, stanowią problem nie tylko dlatego, że zajmują miejsca parkingowe. Szpecą okolicę i są łatwym celem ataków dla wandali. Mogą stanowić zagrożenie z powodu wycieków płynów czy podpaleń.

Kwestię wraków reguluje art. 50a Prawa o ruchu drogowym:

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Z kolei art. 130a mówi, że pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela m.in. w przypadku:

• pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
• nie okazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
• przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
• pozostawienia pojazdu nie oznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;
• pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
• jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska (np. wycieka z niego paliwo);
• jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Policja lub straż może podjąć działania, jeśli pojazd znajduje się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Strefa ruchu może obejmować obszar osiedla. Na jej terenie straż gminna i policja może bez przeszkód interweniować. Problem pojawia się wtedy, gdy auto wrasta w ziemię na drodze wewnętrznej nieobjętej strefą ruchu czy na prywatnym parkingu. Wtedy zarządca lub właściciel terenu musi sam podjąć kroki mające na celu usunięcie auta. Może zmusić posiadacza samochodu do działań np. ustalając płatną strefę parkowania i przesyłając mu słony rachunek za postój.

Zajmijmy się procedurą. Policja lub straż ustala właściciela pojazdu i przesyła mu informację, że ma zająć się samochodem. Dostaje na to od 3 do 14 dni. Jeżeli w tym czasie nie ustosunkuje się do pisma, jego pojazd zostanie przetransportowany na parking depozytowy.

Jeśli samochód został usunięty z miejsca postoju na mocy art. 130a Prawa o ruchu drogowym, właściciel ma 3 miesiące na jego odebranie. W przypadku art. 50a – ma na to 6 miesięcy.

Jeżeli czas minął, samochód zostaje uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd przechodzi na własność gminy, która może go poddać utylizacji.

Nie oznacza to jednak, że koszty związane z usunięciem pojazdu, transportem, przechowywaniem, utylizacją i innymi procedurami zostają umorzone. Musi je ponieść właściciel pojazdu wraz z osobą, która dysponowała pojazdem w dniu usunięcia. Do tego dojdzie zapewne mandat w wysokości 500 zł za porzucenie wraku w miejscu publicznym lub grzywna wynosząca 1500 zł, jeżeli samochód zagrażał bezpieczeństwu.

Czy zmagaliście się kiedyś z problemem wraku pozostawionego na waszym osiedlu?