Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych lub spowodowanie wypadku to tylko kilka sytuacji, w jakich kierowca może utracić prawo jazdy. Odzyskanie uprawnień do kierowania nie jest łatwe, w dużej mierze zależy od wykroczenia. Dowiedz się, w jakich okolicznościach może zostać zabrane prawo jazdy oraz w jaki sposób możesz je odzyskać!

Kiedy prawo jazdy może zostać zatrzymane?

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym policja może zatrzymać prawo jazdy w przypadku:


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


• uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka o podobnym działaniu;

• stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;

• podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;

• gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;

• gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy;

• gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy;

• przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

• przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

• uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku zniszczenia prawa jazdy, podejrzenia jego podrobienia, upłynięcia terminu ważności albo podejrzenia popełnienia wykroczenia lub przestępstwa policja wystawia pokwitowanie pozwalające na jazdę przez 7 dni.

Policja w ciągu tygodnia ma obowiązek przekazać zatrzymane prawo jazdy (w zależności od powodu odebrania dokumentu) sądowi, prokuraturze lub staroście. Organy administracyjne wydają prawnie wiążącą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Od ich decyzji można się odwołać.

Punkty karne i tymczasowe — kiedy się przedawniają?

Punkty karne stanowią dodatkową karę dla kierowców. Po przekroczeniu 24 punktów w ciągu roku traci się prawo jazdy. W przypadku młodszych osób, które mają prawo jazdy krócej niż rok, tracą dokument już po 20 punktach karnych.

Liczbę posiadanych punktów karnych można zweryfikować przez internet lub na komisariacie policji. W ciągu roku, by nie ponieść żadnych konsekwencji, można dostać maksymalnie 23 punkty. Po dokładnie 12 miesiącach od popełnienia wykroczenia punkty karne się przedawniają. Zdarza się jednak, że kierowcy, mając ponad 20 punktów karnych, odmawiają przyjęcia kolejnego mandatu i decydują się na sprawę w sądzie i przyjęcie punktów tymczasowych.

Obowiązuje jednak wyjątek od zasady przedawnienia punktów po roku od wykroczenia. Jeśli łączna suma punktów karnych wynosi 24 bądź w przypadku młodych kierowców 20, czeka się na decyzje sądu i dopiero na jej podstawie ustala, czy prawo jazdy zostanie zabrane. Nie ma tutaj znaczenia, po jakim czasie zapadnie wyrok. Kiedy kierowca odmawia przyjęcia mandatu, punkty te uznaje się za tymczasowe.

Punkty karne nie tylko się przedawniają. Kierowca ma również możliwość ich zmniejszenia, wybierając się na specjalne szkolenie w WORD. Po jego odbyciu odejmuje się 6 punktów karnych, chyba że kierowca posiada ich mniej niż 6. W przypadku osoby posiadającej 5 punktów odejmuje się 5. Takie szkolenie kierowca może odbyć raz na pół roku, nie częściej.

Zabranie prawa jazdy za punkty karne wiąże się z koniecznością ponownego przejścia egzaminu teoretycznego i praktycznego. W przypadku młodego kierowcy, który ma prawo jazdy krócej niż rok — konieczne jest również ponowne odbycie kursu. Przekroczenie limitu punktów karnych skutkuje utratą wszystkich posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Posiadanie punktów karnych w przypadku niektórych towarzystw ubezpieczeniowych wiąże się również z wyższą składką za ubezpieczenia OC dla kierowcy.

Jazda po alkoholu — co za to grozi?

W przypadku jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków grozi orzekana przez sąd utrata uprawnień na okres od 6 miesięcy do 10 lat. Czasowy zakaz prowadzenia pojazdów może zostać nałożony także na osobę, która stworzyła poważne zagrożenie na drodze (np. znacznie przekroczyła prędkość).

Jeśli kierowca będący pod wpływem używek spowoduje wypadek, w którym będą ranni lub zabici, prawo jazdy może mu zostać odebrane dożywotnio. Może tak się stać także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku i nieudzielenia pomocy poszkodowanym.

W sytuacji, w której prawo jazdy zostało sądowym wyrokiem odebrane na krócej niż rok, można je odzyskać w urzędzie bez podchodzenia do egzaminu. Jeśli uprawnienia zostały odebrane na dłużej niż 12 miesięcy, trzeba zdawać egzamin powtórnie.

Jak odzyskać prawo jazdy?

Jak odzyskać prawo jazdy? Przede wszystkim należy odczekać okres, na jaki zabrano prawo jazdy. Po tym czasie należy wybrać się do Wydziału Komunikacji po odbiór dokumentu. Jeśli jednak wykroczenie wymaga ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy, w Wydziale Komunikacji otrzymamy skierowanie na egzamin, z którym musimy wybrać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, aby ustalić termin egzaminu praktycznego i teoretycznego. Jak odzyskać prawo jazdy, gdy zostało zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu? Wówczas sprawa jest nieco prostsza — kierowca ma możliwość odebrania dokumentu przed końcem trwania zakazu. Wystarczy zamontować w samochodzie auto blokadę alkoholową, która uniemożliwia jazdę pod wpływem alkoholu. Jest to możliwe po tym, jak upłynie połowa czasu, na który zostało odebrane prawo jazdy. Cena takiej blokady niestety nie należy do najniższych, rozpoczyna się od około 2000 zł. Używaną blokadę możemy zakupić już w cenie ok. 1000 zł bądź wynająć za 80/90 zł za dobę.