dwoje kierowców po wypadku ocenia szkody auta

Stłuczka, zarysowanie karoserii, pęknięta szyba – to najczęstsze szkody, na jakie jest narażony każdy samochód. Aby je zlikwidować, trzeba poinformować o nich ubezpieczyciela. Tylko że nie zawsze zauważamy je od razu. Co w takim wypadku zrobić? Ile czasu na zgłoszenie szkody OC oraz AC ma poszkodowany? 

Czym się różni polisa OC od AC?

Na początku warto wyjaśnić różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC oraz AC.

OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód osobowych, jak i materialnych, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Ubezpieczenie OC jest przypisane do konkretnego samochodu, a nie jego właściciela, i jest obowiązkowe.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Zakres ochrony jest uregulowany w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Za brak ważnej polisy grożą wysokie kary. Ich poziom jest określony w ustawie i w przypadku samochodów osobowych wynosi równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota mandatu jest również uzależniona od okresu pozostawania bez ubezpieczenia i stanowi: 20% pełnej opłaty do 3 dni bez ważnej polisy; 50% – od 4 do 14 dni oraz 100% powyżej 14 dni.

Trzeba wiedzieć, że sprawca nie naprawi swojego samochodu w ramach OC, natomiast może to zrobić z odszkodowania autocasco.

Autocasco, czyli popularnie zwane AC, to ubezpieczenie dobrowolne. W odróżnieniu od OC zakres ochrony polisy nie jest określony przez ustawę, dlatego w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym może być inny. W zależności od firmy oraz wybranego wariantu najczęściej gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku:

●       uszkodzenia samochodu z własnej winy (szkody częściowej lub całkowitej);

●       kradzieży pojazdu;

●       aktów wandalizmu;

●       działań sił natury (powodzie, pożary lub huragany).

Kierowcy najczęściej wykupują pakiet OC wraz z AC. Taki komplet gwarantuje pełną ochronę i jest zdecydowanie bardziej opłacalny finansowo.

Ile czasu na zgłoszenie szkody OC ma poszkodowany?

Jako że zasady i zakres ubezpieczenia OC jest ściśle regulowany przez ustawę, w każdym towarzystwie są takie same. Prawo jednak nie określa, ile czasu na zgłoszenie szkody OC ma pokrzywdzony. Dlatego jest on taki sam jak termin przedawnienia roszczeń.

W większości przypadków czas na zgłoszenie strat z OC wynosi 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o ich istnieniu, ale nie później niż 10 lat po zaistnieniu zdarzenia.

Wyjątkiem od tej zasady są szkody będące skutkiem zbrodni lub występku, czyli przestępstwa. Do tej grupy należą między innymi wypadki komunikacyjne, w których poszkodowani odnieśli obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.

W tym wypadku roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu po 20 latach od dnia popełnienia przestępstwa. Niezależnie od tego, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Gdy doszło do wypadku drogowego i nasze auto nie nadaje się do dalszej jazdy, najlepiej od razu wziąć telefon od sprawcy do jego ubezpieczyciela i zgłosić szkodę. W takim wypadku w ramach OC przysługuje nie tylko odholowanie auta do warsztatu, lecz także samochód zastępczy na czas naprawy.

Ile czasu na zgłoszenie szkody AC ma kierowca?

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolnie, stąd samemu należy zadbać o dotrzymanie wszystkich terminów. To, ile czasu na zgłoszenie szkody AC ma kierowca, zawarte jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Nie ma jednej wyznaczonej daty. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może określić własne terminy na zgłoszenie poszczególnych szkód. Dlatego zawsze należy dokładnie przeczytać OWU. Trzeba również wiedzieć, od kiedy należy zacząć liczyć upływający czas.

Jeśli chodzi o kradzież, trzeba zgłosić szkodę niezwłocznie, jak tylko ją zauważymy — choć niektóre towarzystwa dają na to maksymalnie 24 godziny. W innym wypadku ubezpieczyciel może uznać, że chcemy wyłudzić odszkodowanie. Ponieważ szanse na odnalezienie samochodu maleją wraz z upływającym czasem.

Gdy dochodzi do stłuczki lub wypadku — czas toczy się od momentu wystąpienia zdarzenia drogowego, a termin upływa mniej więcej po 7 dniach.

Natomiast gdy chodzi o najbardziej popularne szkody, czyli zarysowania karoserii na parkingu przez wandala lub pęknięcia szyb, liczy się nie chwila wystąpienia szkody, ale moment jej odkrycia. I od tego czasu jest przeważnie 7 dni na poinformowanie ubezpieczyciela.

W praktyce oznacza to, że na przykład, wracając z wakacji po 3 tygodniach, dopiero zauważamy zarysowania na karoserii naszego samochodu. Wtedy oczywiście nie jesteśmy w stanie określić, kiedy szkoda powstała. Dlatego ubezpieczyciel będzie od nas żądał podania daty, kiedy ją zauważyliśmy.

Odrębną kategorią szkód są zniszczenia wywołane przez siły natury, takie jak powodzie, pożary czy huragany, do których dochodzi na dużym obszarze. W takich wypadkach ubezpieczyciele rozpatrują wnioski indywidualnie i najczęściej wydłużają znacznie czas zgłoszenia szkody. Zawsze jednak warto jak najszybciej zrobić zdjęcia uszkodzonemu pojazdowi oraz w miarę możliwości przestawić go w bezpieczne miejsce. Takie działanie z pewnością tylko wpłynie na naszą korzyść przy ustalaniu wysokości odszkodowania z polisy AC.

Przekroczony termin zgłoszenia szkody – co dalej?

Zdarza się czasem, że kierowca przekroczy termin na zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto wiedzieć, że w takim przypadku nie zostanie pozbawiony całkowicie odszkodowania. Według kodeksu cywilnego (art. 818 § 3), gdy poszkodowany umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełni obowiązku poinformowania ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody, firma może odpowiednio zmniejszyć świadczenie. Będzie jednak musiała udowodnić, że nieterminowe zgłoszenie utrudniło likwidację szkody.

Pomimo tego nie warto czekać ze zgłoszeniem szkód, ponieważ wiele z nich, jak na przykład obtarcia czy wgniecenia, mogą skorodować i naprawa będzie wymagała znacznie większych nakładów finansowych niż wypłacone odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.

Kiedy zgłosić kradzież samochodu?

Gdy dojdzie do kradzieży auta, najczęściej ubezpieczyciel daje kierowcy 24 godziny na jej zgłoszenie, od momentu, kiedy zorientował się, że samochód został skradziony. Dlatego najlepiej nie czekać zbyt długo i od razu po otrzymaniu protokołu zgłoszenia kradzieży z policji, zadzwonić na infolinię i poinformować o tym zdarzeniu ubezpieczyciela.

Warto wiedzieć, że nie zawsze dostaniemy odszkodowanie z tytułu kradzieży samochodu. Ubezpieczyciele często obwarowują umowy AC wieloma rygorystycznymi warunkami, których nieprzestrzeganie grozi nieotrzymaniem świadczenia. Na przykład zostawienie niezabezpieczonego auta na stacji benzynowej przy dystrybutorze, podczas gdy sami idziemy zapłacić, czy parkowanie niezgodne z informacją podaną przy zawieraniu polisy. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby wszystkie informacje podane przy zawieraniu umowy były zgodne ze stanem faktycznym.

W jaki sposób zgłosić szkodę OC?

Szkody z OC to najczęściej drobne stłuczki, które najlepiej zgłosić od razu. W przypadku kolizji, gdy obie strony zgadzają się, kto jest winny, wystarczy sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Nie trzeba wzywać policji. Wzór oświadczenia dobrze zawczasu wydrukować i włożyć do schowka w samochodzie. Druki do pobrania można znaleźć na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych lub oddziałach agencji ubezpieczeniowych. Bezpośrednio po zdarzeniu drogowym jesteśmy z reguły zestresowani, stąd gotowy druk zdecydowanie ułatwia działanie. Oczywiście oświadczenie może być napisane odręcznie na kartce papieru, aby jednak było honorowane przez ubezpieczyciela, musi zawierać szereg ważnych informacji, takich jak:

●       datę, godzinę i dokładne miejsce zdarzenia;

●       dane ewentualnych świadków kolizji: imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonów;

●       dane kierowców pojazdów biorących udział w zdarzeniu;

●       numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa ubezpieczyciela;

●       informacje o samochodach: marka, typ, numery rejestracyjne;

●       dokładny opis sytuacji, w której doszło do zdarzenia oraz ewentualnie szkic;

●       dokładny opis szkód;

●       jednoznaczne wskazanie kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą;

●       odręczne podpisy obu kierujących.

Dobrze również zrobić zajęcia samochodom z daleka oraz szkodom (zarysowaniom albo wgnieceniom). Taka dokumentacja wraz z opisem będzie doskonale odzwierciedlała całą sytuację.

Od 1 października 2018 roku weszły w życie przepisy, dzięki którym kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Zatem jeśli sprawca nie ma dokumentów ze sobą ani nie pamięta, gdzie ubezpieczył swój samochód, najrozsądniejszym wyjściem jest zawiadomienie policji. Funkcjonariusze mają możliwość uzyskania danych z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Mając zdjęcia i oświadczenia, poszkodowany musi skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Z reguły wystarczy zeskanować oświadczenie, dołączyć zdjęcia oraz numer swojego konta bankowego i wszystko wysłać pocztą elektroniczną.

Czas, jaki ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania, jest określony w ustawie i standardowo wynosi 30 dni.

Jak zgłosić szkodę z OC, gdy sprawca jest nieznany?

Niestety zdarza się, że sprawca kolizji ucieka z miejsca zdarzenia lub nie ma ważnej polisy OC. W takim przypadku również mamy szansę ubiegać się o odszkodowanie. Do tego celu powołano Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, aby jednak móc zgłosić szkodę do UFG, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, na miejsce zdarzenia należy natychmiast wezwać policję. Po drugie, koniecznie trzeba spisać zeznania świadków wraz z ich danymi i numerami telefonów. Po trzecie, warto zrobić zdjęcia z miejsca kolizji, które będą stanowiły dodatkowe dowody.

Gdy zostały spełnione wszystkie warunki, zgłaszamy szkodę za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeń do UFG.

Fundusz ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i podjęcie decyzji o wypłacie świadczenia bądź jego odmowie.

Jak zgłosić szkodę z AC?

Jeśli chcemy zgłosić szkodę z ubezpieczenia AC, procedura wygląda podobnie jak z OC.

Ubezpieczyciela zawiadamiamy poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe właściciela i kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, czas, miejsce oraz dokładne okoliczności zdarzenia, a także numer polisy, z której ma zostać wypłacone odszkodowanie AC.

Ubezpieczyciel wezwie rzeczoznawcę, który oszacuje szkody. Jeśli zniszczenia są niewielkie, można zrobić dokładne zdjęcia, wtedy na ich podstawie ekspert dokona wyceny.

Proces likwidacji przeważnie trwa 30 dni, plus dodatkowe 14 dni na wypłatę odszkodowania.

Przy podpisywaniu polisy warto od razu zapoznać się z informacjami, ile czasu na zgłoszenie szkody OC oraz AC ma poszkodowany. O ile przy polisie od odpowiedzialności cywilnej jest jednoznaczne i najczęściej wynosi 3 lata, to przy dobrowolnym autocasco należy dokładnie przeczytać OWU. Przekroczenie terminu zgłoszenia szkody może skutkować obniżeniem wypłaconego świadczenia. Stąd najlepiej wszystkie zniszczenia zgłaszać najszybciej jak to jest możliwe.