Formalności ubezpieczeniowe związane z kolizją i wypadkiem
Formalności ubezpieczeniowe związane z kolizją i wypadkiem
2014-11-17 00:00:00.000000
http://www.smartdriver.pl/formalnosci-ubezpieczeniowe-zwiazane-z-kolizja-i-wypadkiem?categoryName=ubezpieczenia
Zespół AXA
852 284

17 listopad 2014

Formalności ubezpieczeniowe związane z kolizją i wypadkiem

Ocena: 4.67/5 (3 głosów)

formalnosci-ubezpieczeniowe-zwiazane-z-kolizja-i-wypadkiem_zdjecie_eae.jpg

Kolizja lub co gorsza wypadek – żadnego z tych zdarzeń nie chcemy doświadczyć w trakcie swoich podróży samochodem. Co jednak zrobić, gdy już do nich dojdzie? Jakich formalności powinniśmy dopełnić?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zanim rozpoczniemy zajmować się dokumentami, należy zadbać o bezpieczeństwo osób, które brały udział w zdarzeniu drogowym oraz całego otoczenia. Dlatego, jeśli nikt nie ucierpiał, to jeśli jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z miejsca kolizji, udrażniając tym samym ruch. Warto też zwrócić uwagę, czy nic niebezpiecznego nie pozostało po kolizji na jezdni, np. szkło, uszkodzone elementy samochodu

Jeśli doszło do wypadku, w którym ktoś ucierpiał, w pierwszej kolejności należy zawiadomić służby ratunkowe i udzielić pomocy poszkodowanym. Miejsce zdarzenia należy pozostawić w stanie nienaruszonym odpowiednio je zabezpieczając i oznaczając.

Jeżeli na miejsce wypadku lub kolizji była wzywana policja, np. w celu ustalenia sprawcy lub sprawdzenia trzeźwości któregoś z kierujących, można poprosić o wydanie notatki policyjnej. Znajdują się w niej wszystkie niezbędne do dalszych działań dane: numery rejestracyjne samochodów biorących udział w zdarzeniu, nazwa zakładu ubezpieczeniowego wraz z numerem polisy OC sprawcy. Jeśli policja na miejscu nie może wydać notatki, wyżej wymienione dane należy zapisać samodzielnie oraz zanotować, na jakiej komendzie będzie można odebrać wskazany dokument policyjny.

W sytuacji, gdy obecność policji nie jest konieczna na miejscu zdarzenia, należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

 • miejsce, datę i czas zdarzenia drogowego;
 • dane osobowe i kontaktowe uczestników zdarzenia drogowego, w tym poszkodowanych oraz świadków zdarzenia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości osób spisujących oświadczenie;
 • dane pojazdów: marka i numer rejestracyjny;
 • dokładny opis okoliczności powstania szkody: usytuowanie pojazdów przed kolizją i po kolizji (warto wykonać szkic ze wskazaniem kierunku ruchu);
 • skutki zdarzenia, np. opis widocznych uszkodzeń pojazdów i innych okolicznych obiektów, które zostały uszkodzone w wyniku kolizji/wypadku;
 • opis stanu zdrowia osób uczestniczących w zdarzeniu;
 • numer polisy OC sprawcy wypadku wraz z nazwą zakładu ubezpieczeniowego oraz okres, na jaki wystawiona jest polisa;
 • własnoręczne, czytelne podpisy uczestników zdarzenia.

Takie oświadczenie można spisać samodzielnie na czystej kartce, ale łatwiej jest wypełnić gotowy druk. Formularz można pobrać np. ze strony AXA DIRECT. Mając w samochodzie gotowy druk, będziemy mieć pewność, że wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zostanie prawidłowo wypełnione. Oczywiście musi ono zawierać podpisy osób kierujących pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu. Istotne jest również wyraźne wskazanie sprawcy wypadku.

Dobrym uzupełnieniem będzie zrobienie dokładnych zdjęć uszkodzonego pojazdu. Mogą one stanowić dowód w przypadku, gdy w oświadczeniu nie uwzględnimy jakiegoś zniszczenia, które będzie widoczne na fotografii.

Mając spisane oświadczenie, można zgłosić swoje roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Przy zgłaszaniu szkody niezbędne będzie podanie jego numeru polisy OC lub numeru rejestracyjnego pojazdu.

Po zgłoszeniu szkody, jeśli będzie to konieczne, przedstawiciel ubezpieczyciela dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu. Następnie specjalista wycenia szkodę. Kolejnym etapem, który zazwyczaj trwa około 7 dni roboczych, jest proces ustalania odpowiedzialności. Na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów oraz informacji dotyczących okoliczności, w jakich doszło do kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel ustala, czy może przyjąć odpowiedzialność odszkodowawczą. Od finału tego procesu zależy, czy wypłaci on odszkodowanie.

Likwidacja szkody może odbyć się w dwojaki sposób – na podstawie metody „kosztorysowej” lub „bezgotówkowej”. W przypadku „metody kosztorysowej” rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na wskazany przez poszkodowanego rachunek bankowy.

„Metoda bezgotówkowa” (nazywana również „warsztatową”) oznacza, że poszkodowany wybiera warsztat, w którym dokona naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków. Pieniądze należne z tytułu odszkodowania są wówczas przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu (koszt naprawy podlega weryfikacji ze strony ubezpieczyciela). W tej sytuacji niezbędne jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli pojazdu upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy i do odbioru odszkodowania.

Do likwidacji szkody z OC niezbędne są następujące dokumenty:

 • obustronna kopia dowodu osobistego właściciela pojazdu (jeśli właścicieli jest więcej niż jeden, niezbędne będą dokumenty każdego z nich);
 • obustronna kopia dowodu rejestracyjnego (jeśli ten został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia – lub jego kopii – z urzędu komunikacji);
 • wypełnione, łącznie z podpisami, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub kopia notatki policyjnej;
 • informację od właścicieli pojazdu na temat sposobu rozliczenia szkody (oznacza to wybranie metody spośród wyżej wymienionych oraz w szczególnym wypadku wskazanie rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana należna kwota).
 • istnieje także możliwość wskazania innej osoby/podmiotu do odebrania odszkodowania (wtedy niezbędne jest dostarczenie upoważnienia);
 • szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której współwłaścicielem pojazdu jest bank (wówczas niezbędna jest zgoda danej instytucji na wypłatę odszkodowania).

Jeśli rozliczamy szkodę z AC, oprócz dwóch pierwszych punktów powyższej listy należy dostarczyć ubezpieczycielowi:

 • potwierdzenie ważności badań technicznych pojazdu w dniu, w którym doszło do zdarzenia;
 • obustronną kopię prawa jazdy osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia;
 • informację właściciela lub właścicieli pojazdu na temat sposobu rozliczenia szkody.

Obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest informowanie pisemne klienta o wszystkich decyzjach i zmianach związanych z daną sprawą. Dotyczy to między innymi wiadomości o przyznaniu lub nieprzyznaniu odszkodowania, a także zmianie jego wysokości wraz ze stosowną podstawą prawną.