r

formalnosci-ubezpieczeniowe-zwiazane-z-kolizja-i-wypadkiem_zdjecie_eae.jpg

r

r

Kolizja lub co gorsza wypadek – żadnego z tych zdarzeń nie chcemy doświadczyć w trakcie swoich podróży samochodem. Co jednak zrobić, gdy już do nich dojdzie? Jakich formalności powinniśmy dopełnić?

r

Przede wszystkim należy pamiętać, że zanim rozpoczniemy zajmować się dokumentami, należy zadbać o bezpieczeństwo osób, które brały udział w zdarzeniu drogowym oraz całego otoczenia. Dlatego, jeśli nikt nie ucierpiał, to jeśli jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z miejsca kolizji, udrażniając tym samym ruch. Warto też zwrócić uwagę, czy nic niebezpiecznego nie pozostało po kolizji na jezdni, np. szkło, uszkodzone elementy samochodu

r

Jeśli doszło do wypadku, w którym ktoś ucierpiał, w pierwszej kolejności należy zawiadomić służby ratunkowe i udzielić pomocy poszkodowanym. Miejsce zdarzenia należy pozostawić w stanie nienaruszonym odpowiednio je zabezpieczając i oznaczając.

r

Jeżeli na miejsce wypadku lub kolizji była wzywana policja, np. w celu ustalenia sprawcy lub sprawdzenia trzeźwości któregoś z kierujących, można poprosić o wydanie notatki policyjnej. Znajdują się w niej wszystkie niezbędne do dalszych działań dane: numery rejestracyjne samochodów biorących udział w zdarzeniu, nazwa zakładu ubezpieczeniowego wraz z numerem polisy OC sprawcy. Jeśli policja na miejscu nie może wydać notatki, wyżej wymienione dane należy zapisać samodzielnie oraz zanotować, na jakiej komendzie będzie można odebrać wskazany dokument policyjny.

r

W sytuacji, gdy obecność policji nie jest konieczna na miejscu zdarzenia, należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

r

  r

 • miejsce, datę i czas zdarzenia drogowego;
 • r

 • dane osobowe i kontaktowe uczestników zdarzenia drogowego, w tym poszkodowanych oraz świadków zdarzenia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • r

 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości osób spisujących oświadczenie;
 • r

 • dane pojazdów: marka i numer rejestracyjny;
 • r

 • dokładny opis okoliczności powstania szkody: usytuowanie pojazdów przed kolizją i po kolizji (warto wykonać szkic ze wskazaniem kierunku ruchu);
 • r

 • skutki zdarzenia, np. opis widocznych uszkodzeń pojazdów i innych okolicznych obiektów, które zostały uszkodzone w wyniku kolizji/wypadku;
 • r

 • opis stanu zdrowia osób uczestniczących w zdarzeniu;
 • r

 • numer polisy OC sprawcy wypadku wraz z nazwą zakładu ubezpieczeniowego oraz okres, na jaki wystawiona jest polisa;
 • r

 • własnoręczne, czytelne podpisy uczestników zdarzenia.
 • r

r

Takie oświadczenie można spisać samodzielnie na czystej kartce, ale łatwiej jest wypełnić gotowy druk. Formularz można pobrać np. ze strony AXA DIRECT. Mając w samochodzie gotowy druk, będziemy mieć pewność, że wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zostanie prawidłowo wypełnione. Oczywiście musi ono zawierać podpisy osób kierujących pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu. Istotne jest również wyraźne wskazanie sprawcy wypadku.

r

Dobrym uzupełnieniem będzie zrobienie dokładnych zdjęć uszkodzonego pojazdu. Mogą one stanowić dowód w przypadku, gdy w oświadczeniu nie uwzględnimy jakiegoś zniszczenia, które będzie widoczne na fotografii.

r

Mając spisane oświadczenie, można zgłosić swoje roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy szkody. Przy zgłaszaniu szkody niezbędne będzie podanie jego numeru polisy OC lub numeru rejestracyjnego pojazdu.

r

Po zgłoszeniu szkody, jeśli będzie to konieczne, przedstawiciel ubezpieczyciela dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu. Następnie specjalista wycenia szkodę. Kolejnym etapem, który zazwyczaj trwa około 7 dni roboczych, jest proces ustalania odpowiedzialności. Na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów oraz informacji dotyczących okoliczności, w jakich doszło do kolizji lub wypadku, ubezpieczyciel ustala, czy może przyjąć odpowiedzialność odszkodowawczą. Od finału tego procesu zależy, czy wypłaci on odszkodowanie.

r

Likwidacja szkody może odbyć się w dwojaki sposób – na podstawie metody „kosztorysowej” lub „bezgotówkowej”. W przypadku „metody kosztorysowej” rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na wskazany przez poszkodowanego rachunek bankowy.

r

„Metoda bezgotówkowa” (nazywana również „warsztatową”) oznacza, że poszkodowany wybiera warsztat, w którym dokona naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków. Pieniądze należne z tytułu odszkodowania są wówczas przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu (koszt naprawy podlega weryfikacji ze strony ubezpieczyciela). W tej sytuacji niezbędne jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli pojazdu upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy i do odbioru odszkodowania.

r

Do likwidacji szkody z OC niezbędne są następujące dokumenty:

r

  r

 • obustronna kopia dowodu osobistego właściciela pojazdu (jeśli właścicieli jest więcej niż jeden, niezbędne będą dokumenty każdego z nich);
 • r

 • obustronna kopia dowodu rejestracyjnego (jeśli ten został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia – lub jego kopii – z urzędu komunikacji);
 • r

 • wypełnione, łącznie z podpisami, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub kopia notatki policyjnej;
 • r

 • informację od właścicieli pojazdu na temat sposobu rozliczenia szkody (oznacza to wybranie metody spośród wyżej wymienionych oraz w szczególnym wypadku wskazanie rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana należna kwota).
 • r

 • istnieje także możliwość wskazania innej osoby/podmiotu do odebrania odszkodowania (wtedy niezbędne jest dostarczenie upoważnienia);
 • r

 • szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której współwłaścicielem pojazdu jest bank (wówczas niezbędna jest zgoda danej instytucji na wypłatę odszkodowania).
 • r

r

Jeśli rozliczamy szkodę z AC, oprócz dwóch pierwszych punktów powyższej listy należy dostarczyć ubezpieczycielowi:

r

  r

 • potwierdzenie ważności badań technicznych pojazdu w dniu, w którym doszło do zdarzenia;
 • r

 • obustronną kopię prawa jazdy osoby kierującej pojazdem w momencie zdarzenia;
 • r

 • informację właściciela lub właścicieli pojazdu na temat sposobu rozliczenia szkody.
 • r

r

Obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest informowanie pisemne klienta o wszystkich decyzjach i zmianach związanych z daną sprawą. Dotyczy to między innymi wiadomości o przyznaniu lub nieprzyznaniu odszkodowania, a także zmianie jego wysokości wraz ze stosowną podstawą prawną.