Mandat karny za złamanie przepisów ruchu drogowego można spłacić nawet w dziesięciu ratach lub odroczyć jego płatność o kilka miesięcy. Trzeba mieć jednak dobre uzasadnienie.

Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób można uniknąć natychmiastowej spłaty mandatu, zerknijmy do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Określa on między innymi, jak powinna wyglądać procedura nakładania kary finansowej.

Funkcjonariusz przyznający mandat ma obowiązek określić jego wysokość, rodzaj wykroczenia, poinformować sprawcę o prawie do odmowy przyjęcia mandatu i skutkach prawnych takiej odmowy, czyli skierowaniu sprawy do sądu.

Sąd przeprowadza własne postępowanie. Nie jest związany ani ustaleniami dokonanymi przez organ, który przeprowadził postępowanie mandatowe, ani wysokością mandatu.

Sąd ma prawo uchylić już wystawiony mandat. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Żeby grzywna została anulowana, sąd musi orzec, że została ona nałożona za „czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie”.

Zazwyczaj grzywny nakładane na kierowców mają formę mandatu kredytowego. Zgadzając się na jego przyjęcie, czyli potwierdzając odbiór, mamy 7 dni na zapłatę. Jeśli tego nie zrobimy w wyznaczonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

W sieci można się natknąć na opinie uczestników ruchu, którzy twierdzą, że skoro mandat jest kredytowy, to niejako z definicji można spłacać go w ratach. Żeby mieć jednak pewność, że nie będziemy mieć problemów z urzędem skarbowym, lepiej jest postępować zgodnie z procedurami.

Należy wystosować wniosek do odpowiednich organów. Jeśli mandat został wystawiony przez policję, zwracamy się do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca przyznania mandatu. W przypadku grzywny od Inspekcji Transportu Drogowego dokumentację należy dostarczyć do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Z kolei kara nałożona przez straż gminną lub miejską może zostać odroczona lub podzielona na części przez odpowiednią jednostkę samorządową podlegającą prezydentowi, burmistrzowi czy wójtowi.

Urzędy często na swoich stronach publikują gotowe wnioski, które trzeba wypełnić, aby ubiegać się o spłatę mandatu w ratach lub odłożenie spłaty na późniejszy termin. Potrzebne będą jeszcze zaświadczenia świadczące o statusie majątkowym, np.:
• zaświadczenie o zarobkach,
• dokumenty potwierdzające wydatki (opłaty za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),
• odcinek renty lub emerytury,
• zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej potwierdzona za zgodność z oryginałem,
• zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o uznaniu za osobę bezrobotną.

Samo złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności nie chroni przed wszczęciem bądź prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Jak pokazują opisywane przez media przypadki, nie zawsze można liczyć na dobrą wolę urzędników.

Przykładowo, w ubiegłym roku GITD odmówił 77-letniej rencistce rozłożenia na raty mandatu opiewającego na 300 zł. Kobieta przedstawiła dowody świadczące o tym, że po dokonaniu wszystkich comiesięcznych opłat w portfelu zostaje jej mniej niż 190 zł.

Uzasadnienie brzmiało następująco: „(…) wskazane przez stronę we wniosku, że jest osobą samotną, w podeszłym wieku, mającą problemy zdrowotne (…), nie może przesądzić o konieczności zastosowania wnioskowanej ulgi. (…) Umorzenie bądź rozłożenie na raty kary pieniężnej ma charakter wyjątkowy”. Rada na mandaty jest jedna: trzeba starać się jeździć rozsądnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Czy składaliście kiedyś wniosek o ulgę w spłacie mandatu?